Brutalna cenzura na sesji Rady Miejskiej w Tarnowie – Referendum w sprawie odwołania Rady – Kazimierz Łukaszenka Koprowski

Po ingerencji cenzury w próbę wystąpienia mieszkańców podczas sesji rady Miejskiej w Tarnowie, OBURZENI tarnowscy skierowali poniższe pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich i posłów PiS.

Sz. P. Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich – biurorzecznika@brpo.gov.pl

Sz. P. Józef Pilch – Wojewoda Małopolski – wojewoda@malopolska.uw.gov.pl

Posłowie PiS z okręgu tarnowskiego:

Sz. P. Eurodeputowany Edward Czesak – edward.czesak-office@europarl.europa.eu

Sz. P. Włodzimierz Bernacki – wlodzimierz.bernacki@sejm.pl

Sz. P. Anna Czech – anna.czech@sejm.pl

Sz. P. Wiesław Krajewski – wieslaw.krajewski@sejm.pl

Sz. P. Urszula Rusecka – urszula.rusecka@sejm.pl

Sz. P. Józefa Szczurek Żelazko – jozefa.szczurek-zelazko@sejm.pl

Sz. P. Michał Wojtkiewicz – michal.wojtkiewicz@sejm.pl

Sz. P. Senator Kazimierz Wiatr – biuro.senatorskie@kazimierzwiatr.pl

 

Szanowni Państwo,

W dniu 12 stycznia 2017 podczas sesji Rady Miejskiej w Tarnowie jej Przewodniczący p. Kazimierz Koprowski najpierw odmówił udzielenia głosu (w wolnych wnioskach!) przedstawicielowi grupy mieszkańców naszego miasta, który chciał przedstawić radnym negatywną ocenę pracy Rady oraz wniosek o referendum w sprawie odwołania tejże Rady, następnie odmówił mieszkańcom ponownie tego fundamentalnego prawa obywatelskiego do wyrażania opinii po mojej interwencji. Gdy zaś zapowiedziałem, iż wobec kneblowania ust mieszkańcom, sam jako radny przedstawię ich oświadczenie w punkcie „wolne wnioski”, punkt ten wycofany został z porządku obrad, co potwierdza fakt stosowania cenzury wobec obywateli, naruszającej ich konstytucyjne i ustawowe prawa.

Fakt ten w sposób szczególny bulwersuje niżej podpisanego ze względu na jego walkę o wolność słowa w okresie PRL-u, za co – na wniosek Prezesa IPN – został uhonorowany przez Prezydenta RP jednym z najwyższych odznaczeń państwowych – Krzyżem Wolności i Solidarności. 

Jako że – naszym zdaniem – tego typu zamykanie ust mieszkańcom Tarnowa narusza m.in. art. 31/3, 32/2, 54, 63 Konstytucji RP oraz art. 23/1 i 23a/1 Ustawy o samorządzie gminnym, a także par 35/1/8, 46/1, 46/1/3/5 i 47/1 Statutu Gminy Miasta Tarnowa, oczekujemy od Rzecznika Praw Obywatelskich podjęcia działań, które przywrócą mieszkańcom Tarnowa prawo do wyrażania swych opinii na posiedzeniach Rady Miejskiej, od Wojewody Małopolskiego, jako organu nadzoru prawnego – kroków, przywracających obowiązujący porządek prawny w samorządzie tarnowskim.

Od tarnowskich posłów Prawa i Sprawiedliwości zaś – złożenia wniosku o wykluczenie p. Kazimierza Koprowskiego z szeregów PiS – ze względu na jego działania, łamiące podstawowe zasady demokracji i współżycia społecznego, skutkującego także cofnięciem rekomendacji, dzięki której został on wybrany na stanowisko Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tarnowie, zwłaszcza, iż niedawno nawet jego koledzy partyjni pokazali mu „czerwoną kartę”, nie wybierając go do lokalnych władz PiS. 

Oczekujemy także od parlamentarzystów tarnowskich PiS wyznaczenia terminu i miejsca spotkania z naszym przedstawicielem w celu szerszego przedstawienia aktualnych problemów naszego miasta, a zwłaszcza samorządu.

Z poważaniem 

dr Marek Ciesielczyk

Radny (bezpartyjny) Rady Miejskiej w Tarnowie

Stowarzyszenie OBURZENI

Tarnów, 13 stycznia 2017


Oświadczenie Tarnowskiego Komitetu Referendalnego, które nie mogło zostać odczytane na sesji Rady Miejskiej w Tarnowie 12 stycznia 2017:

Jako przedstawiciele szerokich rzesz mieszkańców Tarnowa uważamy, iż większość radnych Rady Miejskiej w Tarnowie, występująca pod nazwą „Prawo i Sprawiedliwość” od dwóch lat działa na szkodę naszego grodu. Dlatego też sądzimy, iż jedynym racjonalnym wyjściem z tej sytuacji będzie przeprowadzenie referendum w sprawie rozwiązania Rady Miejskiej w Tarnowie.

Reprezentujący tylko 38% wyborców radni posługujący się szyldem „Prawo i Sprawiedliwość”, wykorzystują posiadaną obecnie większość w Radzie Miejskiej do blokowania wszelkich działań, które prowadziłyby do rozwoju Tarnowa, jak np. proponowana niedawno potężna inwestycja, która mogłaby przynieść miastu nie tylko dodatkowe dochody, ale wygenerować kilkaset nowych miejsc pracy. Radni PiS oraz funkcjonujący jako ich „wasal” radny Jan Niedojadło ignorują wszelkie pomysły zarówno prezydenta jak i radnych spoza klubu PiS.

Obsadzili wyłącznie swoimi ludźmi stanowiska przewodniczących wszystkich komisji Rady Miejskiej oraz miejsca w prezydium Rady. Jest rzeczą skandaliczną, iż przewodniczącym Rady jest Kazimierz Koprowski z PiS, a przewodniczącą Komisji Oświaty jego żona (także z PiS), iż przewodniczącym Komisji Ekonomicznej jest Józef Gancarz z PiS, a przewodniczącym Komisji Sportu jego brat (również z PiS).

Radni używający nazwy „Prawo i Sprawiedliwość” głosują prawie zawsze (nawet w mniej istotnych sprawach) w taki sam sposób, co sprawia wrażenie, jakby obowiązywała w tym klubie zawsze dyscyplina, łamiąca kręgosłupy tych, którzy zachowali jeszcze resztki samodzielnego myślenia.

Przewodniczący Rady Kazimierz Koprowski prowadzi posiedzenia w sposób nieobiektywny, traktując osoby spoza PiS jak radnych drugiej kategorii, łamie ustawicznie Statut Gminy, dopuszczając do tasiemcowych wystąpień swoich kolegów z PiS, ograniczając jednocześnie prawa pozostałych rajców.

Jeżeli sytuacja ta będzie trwała kolejne dwa lata, nasze miasto straci bezpowrotnie szansę na rozwój. Dlatego też apelujemy do radnych spoza klubu, posługującego się nazwą „Prawo i Sprawiedliwość”,  o złożenie wniosku o przeprowadzenie referendum w sprawie rozwiązania Rady Miejskiej. Jeśli to nie nastąpi do końca stycznia, sami rozpoczniemy procedurę organizacji takiego referendum z inicjatywy mieszkańców Tarnowa.

By referendum to przyniosło pozytywne skutki, apelujemy równocześnie do wszystkich ugrupowań  politycznych i ruchów społecznych o natychmiastowe podjęcie starań o zjednoczenie, które powinno zaowocować stworzeniem jednej listy wyborczej, która bez trudu uzyska znacząco lepszy wynik wyborczy niż ta, używająca nazwy „Prawo i Sprawiedliwość”, co skutkować będzie uzyskaniem wyraźnej większości w Radzie Miejskiej Tarnowa i co za tym idzie położy kres obecnym, absurdalnym, szkodliwym dla miasta działaniom grupy posługującej się sztandarem „Prawo i Sprawiedliwość”.

W imieniu Społecznego Tarnowskiego Komitetu Referendalnego :

podpisy