„Haracz” wieczystego

20 dalszych lat „haraczu” wieczystego?

Znamy już szczegóły projektu ustawy o zmianie prawa współużytkowania wieczystego gruntu wykorzystywanego na cele mieszkaniowe w prawo współwłasności gruntu. Opłaty roczne za przekształcenie mają być wniesione przez 20 lat (zamiast pierwotnego zapisu do końca użytkowania wieczystego)  Ich wysokość ma być równa opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego obowiązującej 31 grudnia 2016 r. Opłata podlegać będzie waloryzacji – z urzędu albo na wniosek osoby zobowiązanej do jej ponoszenia, ale nie częściej niż raz na 5 lat (nie wskazano w projekcie procedury odwoławczej od tej waloryzacji). W przypadku gruntów Skarbu Państwa, przy jednorazowej płatności możliwa będzie bonifikata w wysokości 50 proc. należnej opłaty, ale samorządy będą same ustalały wysokość bonifikat (czyli równie dobrze może to być zero %). Nie została przyjęta zasada korzystniejszej opłaty tj. iż w sprawach wszczętych i nie zakończonych obowiązuje opłata sprzed podwyżki. W przypadku późniejszego orzeczenia trzeba będzie dopłacić różnicę.

Stowarzyszenie Interesu Społecznego WIECZYSTE krytycznie odnosi się do projektu.Ten projekt nie likwiduje podstawowego problemu jakim jest fakt, iż opłata roczna czy opłata za przekształcenie ma charakter haraczu. Na jednej działce współużytkownicy wieczyści będą płacili różne wysokości opłat, niektórzy w wysokości niewspółmiernej do pozostałych. Są działki w Warszawie, gdzie wskutek zawirowań prawnych, w Warszawie jedni właściciele płacą np. 400/500 zł a inni ok.2-3 tys. złotych. Gdyby zredukować stawkę opłat do 0,3% tak jak proponowaliśmy, wówczas dysproporcja byłaby duża mniejsza pomiędzy tymi osobami. Zwolnieni z opłat są dekretowcy czyli de facto handlarzy roszczeń, a obciąża się zwykłych mieszkańców – stwierdza lider Stowarzyszenia dr Daniel Alain Korona. Na domiar złego nieruchomości będą zawierały stosowne wpisy w księdze wieczystej w dziale III (roszczenia i ograniczenia), czyli nieruchomości nie będą już czyste, co obniża ich wartość. Nie wspomnę już o niesamowitej biurokracji związanej z przesyłaniem zaświadczeń.

Ministerstwo Infrastruktury przesłało projekt w ramach konsultacji publicznych do 23 podmiotów, ale na tej liście zabrakło Stowarzyszenie Interesu Społecznego WIECZYSTE, które w ostatnich latach było najaktywniejsze w sprawach wieczystego. Czyżby spotkanie z 28 czerwca w Ministerstwie z przewodniczącym Stowarzyszenia była jedynie grą pozorów.

Stowarzyszenie odpowiedziało na projekt ministerstwa, wnosząc 17 sierpnia do Senatu w ramach formuły petycji, projekt ustawy o nieodpłatnym przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla nieruchomości mieszkaniowych. Stowarzyszenie proponuje przekształcenie nieodpłatne i z urzędu.

Będziemy wnosić nasze uwagi do projektu Ministerstwa, i wrócimy na drogę protestów, skoro Ministerstwo nie uwzględniło naszych wcześniejszych uwag – konkluduje Daniel Alain Korona