Nadużywane władzy wobec stowarzyszeń

Stowarzyszenie obywatelskie OBURZENI Warszawa
KRS 0000504349, tel. 531 825 787, oburzeni1@interia.pl

Minister Sprawiedliwości
Żądamy profesjonalnych i terminowych działań w wykonaniu sędziów, zaprzestania nadużywania władzy wobec stowarzyszeń zgłaszających na piśmie wolę do przystąpienia do sprawy sądowej, stosowania właściwej terminologii i uznawania czynności prawnych w chwili, gdy zostaną dokonane, a nie wtedy, gdy sędziowie uznają to za stosowne.
Nieprawidłowości w sprawie przystępowania do spraw stowarzyszeń jest sporo w różnych miejscach Polski. Ponieważ mamy je dość dobrze udokumentowane w Lublinie, dlatego adresatami pisma są między innymi prezesi lubelskich sądów, choć oczekujemy konkretnych działań, choćby przeszkolenia sędziów z obowiązującego prawa, by przestali naruszać prawa obywateli oraz kompromitować sądy, nie tylko w rejonie działania Sądu Apelacyjnego w Lublinie. Oczekujemy dostosowania do stanu zgodnego z prawem przystępowania stowarzyszeń do spraw sądowych we wszystkich sądach w Polsce, które potrafią nawet przez pewien czas badać czy stowarzyszenie może uczestniczyć w postępowaniu, co jest niedopuszczalne, podobnie jak zgłaszanie żądań wobec stowarzyszeń mimo braku podstaw prawnych.
W Lublinie OBURZENI uczestniczą w postępowaniu sądowym VII U 2359/13, gdzie bierze udział, a raczej zgłosiło oświadczenie o przystąpieniu do sprawy jeszcze inne Stowarzyszenie, którego przedstawiciele nie zostali powiadomieni o terminie rozprawy zgodnie z artykułem 80 kodeksu postępowania cywilnego, gdzie sędzia dopuszczała Stowarzyszenie do sprawy, faktycznie wbrew prawu usiłując przesunąć termin wstąpienia Stowarzyszenia do sprawy, zamiast przyjąć do wiadomości oświadczenie woli o przystąpieniu. Sytuacja jest wręcz kuriozalna w tym konkretnym przypadku, w związku z postawą organu nadzoru i wydziału KRS Sądu Rejonowego wobec wspomnianego Stowarzyszenia, które są ważne w omawianej sprawie. Każdy wie swoje, robi co uważa za stosowne, tylko nikt nie myśli o prawach obywateli, usiłujących bronić swoich praw poprzez uczestnictwo stowarzyszeń w postępowaniach. Nikt z odpowiednich władz nie myśli o prawach osób zrzeszonych w autentycznych organizacjach obywatelskich oraz tych osób, które grupy obywatelskie reprezentują.
W omawianej sprawie sąd „dopuścił” Stowarzyszenie do sprawy, choć stowarzyszenia zgodnie z prawem artykuł 61. & 2. i &3. Kodeksu postępowania cywilnego przystępują do spraw. Dopuszczanie stowarzyszeń do spraw przez sądy, do czego dochodzi w różnych sądach na terenie Polski, jest przejawem nadużywania władzy przez sędziów, które musi zostać przerwane.
Żądamy podjęcia czynności w sprawie przystępowania stowarzyszeń do spraw sądowych w kontekście obrazy przepisów prawa przez sędziów. Odpowiednio umocowane osoby muszą doprowadzić do wyeliminowania naruszających prawo działań sędziów oraz naprawienia szkód wyrządzonych przez bezprawne działania.
Zgodnie z artykułem 178. 1. Konstytucji:
„Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezwiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom”.
Niezawisłość sędziowska w Polsce jest wręcz demonizowana, nadawane jest jej jakieś mityczne wręcz znaczenie, ze szkodą dla obrony praw zwykłych ludzi oraz ze szkodą dla rozwoju Polaków
i Polski. Jednocześnie wręcz notorycznie pomijany jest fakt konieczności dyscyplinowania sędziów, wyciągania wobec nich konsekwencji, gdy naruszają prawo. Dlatego w zacytowanym zdaniu dla równowagi, zwrócenia szczególnej uwagi na konieczność przestrzegania przez sędziów ustaw, wytłuściliśmy tylko część zdania ustawicznie w Polsce pomijanego przez odpowiednie władze, któremu w praktyce trzeba przywrócić właściwą rangę, a które wyjątkowo ważne jest w sprawie przystępowania stowarzyszeń do spraw sądowych.
Przy rozpatrywaniu naszego żądania, prosimy o nie zasłanianie się niezawisłością sędziowską, która w sprawie jest bez znaczenia, bo my zwracamy uwagę na naruszanie ustaw. Niezawisłości nie można mylić z przyzwoleniem na naruszanie prawa materialnego i proceduralnego przez sędziów, do którego zdarza się, że dochodzi, gdy przedstawiciele Stowarzyszeń zgłaszają przystąpienie do sprawy, co musi zostać wyeliminowane.
Zgodnie z ustawą prawo o ustroju sądów powszechnych, artykuł 107. &1. „Za przewinienia służbowe, w tym za oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawa i uchybienia godności urzędu (przewinienia dyscyplinarne), sędzia odpowiada dyscyplinarnie”.
Wiceprzewodnicząca Rady Koordynacyjnej
Barbara Berecka

Do wiadomości:

Prokurator Generalny
Prezes Sądu Apelacyjnego w Lublinie
Prezes Sądu Okręgowego w Lublinie
Przedstawiciele Organizacji Pozarządowych