OBURZENI, HGW i Prokuratura

OBURZENI, HGW i Prokuratura

We wrześniu tego roku OBURZENI złożyli zawiadomienie do Prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez Prezydent m. st. Warszawy p. Hannę Gronkiewicz-Waltz.

Zawiadomienie dotyczyło dwóch spraw:

  1. Przestępczych działań HGW wobec Kupieckich domów Towarowych Sp. z o.o.,
  2. Podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Prezydenta m. st. Warszawy polegającego na przekroczeniu uprawnień i niedopełnieniu obowiązków oraz działaniu na szkodę interesu publicznego jak również wyrządzeniu znacznej szkody w mieniu gminy Warszawa.
  3. W zawiadomieniu zawarliśmy również formalny wniosek o areszt dla Hanny Gronkiewicz-Waltz , wraz z uzasadnieniem.

Mimo już dość obfitej korespondencji od dnia złożenia przez nas zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Prezydent Warszawy Hannę Gronkiewicz-Waltz to jest od dnia 21 września 2016 r. do dnia dzisiejszego  nie otrzymaliśmy  powiadomienia o wszczęciu albo odmowie wszczęcia śledztwa.

W międzyczasie OBURZENI dostarczyli dowody świadczące o przestępczym charakterze działań Prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz Waltz  w 2009 roku wobec Firmy Kupieckie Domy Towarowe Sp z o.o..

Wobec powyższego p. Wojciech Papis przy udziale członków Rady Koordynacyjnej zażalenie na pracę i sposób podejścia Prokuratury do złożonego zawiadomienia. Zostało ono złożone przez dnia 28 grudnia 2016 roku do Prokuratora Generalnego.

Podstawowe sentencje złożonego zażalenia to:

  1. Zgodnie z art. 585 Kodeksu spółek handlowych ( ksh) (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037), w brzmieniu: „Art. 585. § 1. Kto, biorąc udział w tworzeniu spółki handlowej lub będąc członkiem jej zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej albo likwidatorem, działa na jej szkodę – podlega karze pozbawienia wolności do lat 5 i grzywnie. Wszystkie znamiona  powyższego czynu zabronionego zostały przez Hannę Gronkiewicz-Waltz popełnione. Dalsza część naszego pisma dokumentuje takie działanie HGW.
  2. Stawiamy zarzut, że Prokuratura wcale nie ustosunkowała się do zeznań naocznego świadka  dotyczących niedopełnienia obowiązków przez Policję , straż miejską oraz służby karetek pogotowia obecnych na miejscu zdarzenia, jak również przestępczych działań ochroniarzy Firmy Zubrzycki gazujących i bijących ludzi, w szczególności  bijących biernie zachowujące się kobiety.

W trosce o dobro Wymiaru Sprawiedliwości , z uwagi na funkcję publiczną pełnioną przez Hannę Gronkiewicz-Waltz oraz  działając w interesie publicznym, jak również  w zgodzie z postanowieniami Statutu Stowarzyszenia Oburzeni wnosimy formalnie o:

 

– pilne  przeniesienie przedmiotowego postępowania przygotowawczego do Prokuratury położonej poza terytorium województwa mazowieckiego

W ww. piśmie na podstawie – Prawo o prokuraturze składamy skargę na Prokuraturę Rejonową Warszawa Śródmieście Północ , zarzucając Prokuraturze w szczególności:

  1. Zaniedbanie w zakresie prowadzonego postępowania dotyczącego podejrzenia popełnienia przestępstw,
  2. Zlekceważenie dowodów w przedmiotowej sprawie i nie podjęcie wątków pobocznych.

Prokuratura sama przyznaje, że doszło do uszkodzeń ciała i ciężkiego uszczerbku na zdrowiu uczestników egzekucji komorniczej oraz użycia gazu, zatem oczywistym jest, że Policja obecna na miejscu zdarzenia nie dopełniła obowiązków gdyż nie „zapewniła bezpieczeństwa innym uczestnikom postępowania”.

  1. Zlekceważenie dowodu na zaniechanie działań przez załogi karetek pogotowia, obecnych na miejscu zdarzenia, które nie udzielały pomocy poszkodowanym kupcom, do czego były zobowiązane, jak również otrzymały polecenie nieudzielania pomocy „ z samej góry”.

Jest to część treści pisma/zażalenia, które ostało dostarczone do biura Prokuratora Generalnego.