Apel do posłów RP o rezygnację z mandatów parlamentarnych

My niżej podpisani, współtworzący nowe, pozaparlamentarne ugrupowanie pod nazwą ANTYPARTIA, apelujemy do tych parlamentarzystów, którzy głosowali za astronomicznymi, jak na polskie warunki, podwyżkami dla członków nomenklatury rządzącej naszym krajem, by zrezygnowali niezwłocznie ze swych mandatów poselskich.

Okazało się, iż w Sejmie RP jest zaledwie 33 przyzwoitych ludzi, którzy odważyli się – wbrew woli większości parlamentarzystów – zagłosować przeciw haniebnej ustawie, która oznacza podwyżkę wynagrodzenia rządzących – od 50 do 100 procent – i to okresie kryzysu ekonomicznego i wynikającego z niego zubożenia społeczeństwa polskiego.

Zwiększenie o 50% wielomilionowych subwencji partyjnych jest policzkiem dla nas wszystkich.

W przyjętej przez ANTYPARTIĘ już kilka tygodni temu deklaracji programowej domagamy się obniżenia wynagrodzeń parlamentarzystów polskich do poziomu średniej krajowej – to jest ok. 5 tysięcy złotych miesięcznie oraz całkowitej likwidacji subwencji partyjnych.

Pensja w wysokości 18 tysięcy złotych dla żony Prezydenta RP ma być równa wynagrodzeniu ministra rządu RP!? Co należy do obowiązków Pierwszej Damy, a na czym polega praca członka Rady Ministrów?  Czy człowiek, który głosował za takim rozwiązaniem, może być posłem RP?

Apelujemy do wszystkich tych parlamentarzystów RP, którzy głosowali za nieetycznymi w swej istocie podwyżkami wynagrodzeń – m.in. dla siebie (!) – o niezwłoczną rezygnację z mandatów poselskich.

Współzałożyciele ANTYPARTII:

dr Marek Ciesielczyk – Tarnów

Jan Szymański – Warszawa

Jarosław Szymańczak – Wałbrzych

Janusz Maksymowicz – Gorzów Wlkp.

Paweł Połanecki – Warszawa

tel. 601 255 849    e-mail: antypartia@oburzeni.info

16 sierpnia 2020

Msza w Katedrze Polowej WP

 

Msza w Katedrze Polowej WP za gen. T. Jordan Rozwadowskiego 12 sierpnia b.r. godzina 12.00

 

Szanowni Państwo,

Z inicjatywy Stowarzyszenia Oburzeni , dokładnie w setną rocznicę rozpoczęcia Bitwy Warszawskiej, której wynik zdecydował o losach Polski i Europy serdecznie zapraszamy na mszę świętą o spokój duszy generała Tadeusza Jordan Rozwadowskiego – Szefa Sztabu Wojska Polskiego – dowódcy Bitwy Warszawskiej oraz jego bohaterskich żołnierzy, biorących udział w bitwie.
Msza święta odbędzie się w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, w Warszawie, przy ul. Długiej 13/15, w dniu 12 sierpnia 2020 r. ( środa) o godzinie 12.00.

Cześć i chwała Bohaterom!

Serdecznie zapraszamy wszystkich, zwłaszcza żołnierzy i oficerów Wojska Polskiego

W imieniu organizatorów

Wojciech Papis

Projekt programu ANTYPARTII wraz z 3 załącznikami

Moi Drodzy,

poniżej znajdziecie projekt programu Antypartii uwzględniający znaczną część poprawek dotychczasowych wraz 3 załącznikami.

Bardzo proszę o naniesienie swych uwag kolorem czerwonym do 17 sierpnia , abyśmy na naszym spotkaniu w Krakowie 23 sierpnia mogli przyjąć – obok ostatecznej wersji Statutu, którą otrzymacie za kilka dni –  także program  – i przesłanie go z Waszą korektą na adres: dr.ciesielczyk@gmail.com

Pozdrawiam – Marek Ciesielczyk

————————————————————————

Projekt programu ANTYPARTII wraz z załącznikami

Proszę o uwagi na czerwono do dnia 17 sierpnia, by ostateczna wersja programu mogła zostać przyjęta przez formalne zebranie założycielskie ANTYPARTII w niedzielę, 23 sierpnia 2020 w Krakowie.

—————————————————————————-

Najistotniejsze 5 punktów naszego programu:

Uważając stworzony w Polsce 30 lat temu system w znacznym stopniu za niedemokratyczny, niesprawiedliwy i nieracjonalny oraz uznając trwającą od lat wyniszczającą nas wojnę polsko-polską jedynie za pozorny spór o kształt ustrojowy naszego państwa i dostrzegając patologię funkcjonowania dotychczas istniejących partii politycznych, tworzymy ugrupowanie o nazwie ANTYPARTIA, które będzie dążyć do:

 1. zmiany obecnej tzw. „proporcjonalnej” ordynacji wyborczej, pozbawiającej nas faktycznie możliwości wyboru posłów, na większościową z jednomandatowymi okręgami wyborczymi, która odbierze wodzom partyjnym monopol na ustalanie składu Sejmu; wyborcy powinni mieć możliwość odwołania posła w czasie kadencji w wyniku referendum, zaś liczba kadencji posła powinna zostać ograniczona do dwóch, jego wynagrodzenie nie powinno być wyższe niż średnia krajowa,
 2. przekształcenia obecnego wymiaru niesprawiedliwości, w którym sędziowie, prokuratorzy i urzędnicy całkowicie bezkarnie mogą w dalszym ciągu krzywdzić obywatela, w system gwarantujący rzeczywistą sprawiedliwość, w którym funkcjonariusze publiczni za swe błędne decyzje będą ponosić odpowiedzialność karną i finansową (dotychczasowe zmiany są albo niewystarczające, albo zastępują jedno zło drugim),
 3. wprowadzenia obligatoryjności wyników referendum oraz do likwidacji lub znacznego obniżenia frekwencyjnego progu jego ważności, gdyż w tej chwili zarówno krajowe jak i lokalne referendum jest czystą fikcją; referendum musi stać się autentycznym sposobem wpływania obywateli na ważne decyzje w okresie międzywyborczym,
 4. likwidacji niczym nie uzasadnionych dysproporcji między wynagrodzeniami funkcjonariuszy publicznych i członków zarządów spółek Skarbu Państwa czy spółek komunalnych a wynagrodzeniem specjalistów w swych dziedzinach, np. lekarzy rozpoczynających pracę czy też wysoko wykwalifikowanych nauczycieli (powinien obowiązywać zakaz powoływania w skład zarządu spółki państwowej lub komunalnej osoby, która w ostatnich 10 latach była członkiem jakiejś partii politycznej oraz najbliższych krewnych takiej osoby).
 5. zobowiązania naszych kandydatów do parlamentu i samorządu do złożenia w trybie artykułów 919-921 Kodeksu cywilnego sformułowanego zgodnie z obowiązującym prawem przyrzeczenia publicznego, które sprawi, iż będą oni zmuszeni wypłacać wyborcom astronomiczne „odszkodowania”, jeśli nie zagłosują w parlamencie czy radzie gminy w konkretnej sprawie, będącej przedmiotem tego przyrzeczenia publicznego, zgodnie z tym przyrzeczeniem, złożonym swoim wyborcom.

_____________________________________

Rozwinięcie programu

My – w większości – uczestnicy różnych pozaparlamentarnych inicjatyw oddolnych, pragniemy  uczynić z naszej Ojczyzny państwo naprawdę demokratyczne, sprawiedliwe i sprawne gospodarczo. Koniecznym tego  warunkiem jest rozbicie zamkniętego, partyjnego układu pookrągłostołowego, którego trzon stanowi grupa ok. 300 osób, rządząca Polską od 30 lat pod różnymi szyldami, manipulująca nami i często oszukująca nas.

ORDYNACJA WYBORCZA

Jako, że Polska ma obecnie ordynację wyborczą, która faktycznie pozbawia obywateli praw wyborczych i sprawia, że parlamentarzystów faktycznie wybierają liderzy partyjni, a nie obywatele, a instytucja referendum jest zwykłą fikcją, będziemy dążyć do zmiany tej ordynacji na większościową z jednomandatowymi okręgami wyborczymi oraz uczynienia z referendum realnego sposobu obywatelskiego wpływania na ważne decyzje w państwie i gminie. Podobnie jak w Szwajcarii referendum powinno być bezprogowe, a jego wynik obligatoryjny dla władzy.

WYMIAR SPRAWIEDŁIWOŚCI

Ponieważ obecny system prawny (mimo zmian w ostatnich latach, które często zamiast ograniczać zło, potęgują je)  nie gwarantuje nam sprawiedliwości, chcemy doprowadzić do jego gruntownej reformy – np. poprzez powszechne wybory sędziów i prokuratorów (wprowadzimy – w okręgach jednomandatowych – równe, powszechne i  bezpośrednie wybory sędziów Sądu Najwyższego oraz prezesów sądów pozostałych szczebli , gdzie kandydować będą mogli wszyscy czynni sędziowie), kadencyjność oraz rotację terytorialną prokuratorów i sędziów (jak we Francji), wprowadzenie faktycznej odpowiedzialności karnej i finansowej sędziów i prokuratorów oraz urzędników państwowych i samorządowych za błędne decyzje czy też wprowadzenie do systemu ławy przysięgłych. Instytucja kasacji, której skuteczność prawna jest obecnie ograniczona w sposób nieracjonalny, powinna dawać rzeczywistą możliwość dochodzenia racji. Biegli sądowi muszą dawać gwarancję wydawania rzetelnych opinii. Upolityczniony obecnie Trybunał Konstytucyjny nie może spełniać roli trzeciej izby parlamentu (jak wcześniej) lub być filią rządu czy jakiejś partii politycznej. Jego rolę powinien przejąć faktycznie niezależny Sąd Najwyższy.

DYSPROPORCJE

Zaledwie 3% społeczeństwa może żyć w dobrobycie, a pozostali skazani są albo na ubóstwo, albo ustawiczne problemy finansowe. System selekcji ludzi, zarządzających instytucjami państwowymi czy samorządowymi jest w tak dużym stopniu nieuczciwy, iż działają one nieefektywnie, co m.in. paraliżuje państwo i samorządy oraz ogranicza rozwój polskiej gospodarki i w efekcie prowadzi do ubóstwa znacznej części społeczeństwa.  Nieuczciwe konkursy na kierownicze stanowiska, w których np. bierze udział tylko jeden kandydat,  powinny być unieważniane, zaś do wiadomości publicznej powinny być podawane wszystkie informacje na temat biorących udział w konkursie. Kompetentni i uczciwi ludzie są w stanie w relatywnie krótkim czasie doprowadzić do zrównania polskiego PKB na jednego mieszkańca ze średnim w UE. Potężną część budżetu państwa i gmin pożera biurokracja, którą należy drastyczne ograniczyć – np. zlikwidować powiaty czy pasożytnicze agencje – przekształcane przez partie w rodzinne firmy polityków, zlikwidować potężne dotacje dla partii politycznych oraz – jedyną na świecie – podwójną administrację na poziomie województwa {marszałek i wojewoda}, zlikwidować niczym nie uzasadnione dysproporcje w dochodach osób, których wynagrodzenia finansowane są z naszych podatków (np. urzędników) oraz pozostałych obywateli, stworzyć prawo, służące wyłączeniu z życia politycznego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej b. funkcjonariuszy lub tajnych współpracowników komunistycznych służb specjalnych PRL oraz etatowych, wysokich funkcjonariuszy PZPR (np. powyżej kierownictwa powiatowego)  i obniżyć ich emerytury do minimum socjalnego, a zaoszczędzone w ten sposób środki finansowe – przeznaczyć m.in. na podwyższenie najniższych emerytur i rent pozostałych obywateli.

PODATKI

Uzyskane w wyniku zaproponowanych tu oszczędności środki umożliwią znaczące obniżenie podatków. Zniesiemy podatek PIT i CIT i wprowadzimy  podatek  przychodowy, płacony powszechnie również przez korporacje zagraniczne. Rozważyć należy wprowadzenie dobrowolności składek do ZUS oraz wprowadzenie konkurencji ubezpieczeniowej w Polsce. 

WIEŚ

Występujące w Polsce w dalszym ciągu rażące różnice w poziomie życia w dużych miastach i na wsi dyskwalifikują rządzących (zwłaszcza rzekomo „chłopską partię”) w oczach rolników. Hańbą dla kolejnych polskich rządów są potężne obszary nędzy na wsi i małych miasteczkach. Systemowo niszczone jest polskie rolnictwo. Nasza ziemia wykupywana jest przez obcokrajowców, stosujących intensywne metody agrotechniczne. Duże zagrożenie niosą ze sobą próby wprowadzenia upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych. Stworzono sztuczny deficyt białka paszowego, który zastąpiono importem transgenicznej soi. Polscy rolnicy są dyskryminowani przez regulacje Unii Europejskiej. Będziemy dążyć do suwerenności żywnościowej Polski i przywrócenia opłacalności polskiej produkcji rolnej.

KLASA ŚREDNIA

Naszym celem jest również przywrócenie należytej pozycji w polskiej gospodarce klasie średniej, drobnych kupców i ich dostawców, rzemieślników i drobnych producentów, których władze doprowadzają do ruiny, monopolizując polski handel poprzez zagraniczne sieci handlowe, którym przyzwolono na omijanie zobowiązań fiskalnych. Zysk ze sprzedaży detalicznej wyprowadzany jest do kasy zagranicznych podmiotów.

KORUPCJA, NEPOTYZM

Kraj nasz w dalszym ciągu niszczy korupcja. Nie tylko centralne instytucje państwa, ale także polski samorząd, zwłaszcza tzw. „Polska powiatowa” zniewolona jest przez korupcję, tonie w nepotyzmie, niekompetencji i sparaliżowana jest zastraszeniem zwykłych obywateli przez lokalne władze. Podejmiemy więc racjonalną i efektywną walkę z naprawdę istotnymi formami tejże korupcji, w którą zaangażowani są wysocy funkcjonariusze państwowi i samorządowi. Ograniczymy długość kadencji radnych do dwóch, wprowadzimy całkowity zakaz zatrudniania w urzędach krewnych członków władz samorządowych i państwowych, znacząco zredukujemy bezpodstawnie wysokie wynagrodzenia funkcjonariuszy państwowych oraz samorządowych – wójtów gmin, burmistrzów i prezydentów miast – uzależnimy je od wielkości budżetu gminy. Parlamentarzystów nie może chronić od odpowiedzialności prawnej żaden immunitet, nie mogą oni także być członkami władzy wykonawczej (np. ministrami), którą powinni przecież kontrolować. Będziemy dążyć do wprowadzenia autentycznej odpowiedzialności (w tym także karnej i finansowej) urzędników za ich błędne decyzje.

INFORMACJA, OŚWIATA

Media nie mogą być narzędziem w ręku polityków. Na wybór członków zarządu TVP 1 powinni mieć wpływ rządzący w danym momencie (jak teraz), zaś w przypadku TVP 2 – przedstawiciele partii opozycyjnych. Szkoły i wyższe uczelnie muszą nie tylko rzetelnie uczyć (np. wprowadzać nowoczesne i efektywne programy nauczania zawodowego i specjalistycznego), ale także wychowywać dzieci i młodzież, tak, by funkcjonować zaczęła w końcu aktywna postawa obywatelska.

ZDROWIE

Ponieważ nie funkcjonuje faktycznie efektywna ochrona zdrowia Polaków, a część społeczeństwa (np. ludzie starsi) skazani są na ekonomiczną eutanazję, doprowadzimy do takiej reformy systemu, która w końcu będzie gwarantować Polakom konstytucyjne prawo do ochrony zdrowia (reformy, która np. zlikwiduje bariery w leczeniu specjalistycznym, gdzie liczą się jedynie koszty, a nie zdrowie pacjenta, wprowadzi ocenę placówek zdrowia i innych ogniw systemu nie tylko na podstawie kosztów, ale parametrów jakościowo-kosztowych np. koszty vs. ilość/szybkość wyleczeń, zastosowanie profilaktyki, itp.).

INFRASTRUKTURA

Fatalna – w dalszym ciągu – infrastruktura – drogi, koleje, linie lotnicze kojarzą się z rzeczywistością krajów „Trzeciego świata”, jako że znaczna część środków finansowych rozkradana jest przy okazji budowy czy modernizacji tejże infrastruktury (przykład skazanego za korupcję prezydenta Tarnowa w Małopolsce). Racjonalne, uczciwe dysponowanie tymi środkami doprowadzi do rzeczywistego jej rozwoju. Przetargi, w których bierze udział tylko jedna firma, powinny być unieważniane.

RODZINA

Naród polski w zastraszającym tempie zmniejsza swą populację i statystycznie starzeje się, gdyż polityka kolejnych rządów doprowadza do tragicznie niskiego przyrostu naturalnego (samo 500+ okazało się nieskutecznym rozwiązaniem problemu), zaś brak godnie opłacanej pracy – do powszechnej emigracji młodych Polaków. Wprowadzimy w maksymalnie uproszczonym systemie podatkowym takie mechanizmy, które nie tylko nie będą dyskryminować rodzin wielodzietnych, ale zapewnią im znaczące ulgi podatkowe oraz zlikwidujemy gorset biurokratyczny niszczący polską gospodarkę.

UNIA EUROPEJSKA

Będziemy systematycznie monitorować opłacalność naszej przynależności do Unii Europejskiej i prowadzić taką politykę, która faktycznie zabezpieczy nasze narodowe interesy (z danych na stronie www.tomaszcukiernik.pl wynika, że już teraz nie opłaca się nam finansowo być członkiem UE).  Unia Europejska albo przekształcona zostanie we wspólnotę autentycznie suwerennych państw, które łączyć będzie jedynie wolny przepływ ludzi, towarów, usług i kapitału, a pasożytnicze instytucje unijne (jak np. Parlament Europejski) zostaną zlikwidowane, albo w Polsce powinno zostać przeprowadzone referendum w sprawie wystąpienia z UE. Parlament Europejski jest zbędny do sprawnego funkcjonowania UE. Jeden z byłych eurodeputowanych Marek Migalski w swojej książce „Parlament Antyeuropejski” opisał niezgodne z prawem metody wyciągania potężnych pieniędzy z naszej, podatników kieszeni przez europosłów. Wystarczy, by legitymizację i kontrolę nad Unią Europejską zapewniały funkcjonujące przecież takie instytucje międzyrządowe, jak Rada Europejska (czyli szefowie rządów państw członkowskich) oraz Rada Unii Europejskiej (czyli ministrowie tych państw zbierający się w zależności od tematu rozważanej sprawy) czy też Komisja Europejska (organ wykonawczy UE)  oraz Trybunał Sprawiedliwości UE (czyli sąd orzekający w sporach między państwami, instytucjami UE oraz między pierwszymi a drugimi).

POLITYKA ZAGRANICZNA

Polska powinna rozpocząć starania o wypłacenie odszkodowań wojennych przez Niemcy. Stosunki z innymi państwami (zwłaszcza z USA) powinny być oparte na zasadzie pełnej równowagi. Nie możemy wspierać zachodnich sojuszników bez wzajemności, z drugiej zaś strony niedopuszczalne jest prowadzenie „polityki na kolanach” wobec wschodniego sąsiada (jak w przeszłości).

POLONIA

Wielomilionowa Polonia oszukiwana jest od 30 lat deklaracjami rządzących uwzględnienia jej postulatów. Uważamy, iż w końcu należy potraktować je poważnie (np. stworzyć odpowiednie warunki do osiedlenia się na terenie RP każdego Polaka ze Wschodu, który będzie tego chciał czy też zlikwidować nieuzasadnione obciążenia finansowe dla Polonii z Zachodu, np. podwójne opodatkowanie czy też zawłaszczanie istotnej części zagranicznych emerytur etc.). Skoro swoich przedstawicieli w polskim parlamencie ma mniejszość niemiecka (w liczbie nieuzasadnionej wielkością tej mniejszości), uważamy, iż należy albo zlikwidować ten przywilej, albo domagać się na zasadzie wzajemności podobnych praw dla mniejszości polskiej w Niemczech. Polonia powinna mieć swych reprezentantów w Sejmie (podobnie jak emigracja we Włoszech).

ZAUFANIE

Nasi kandydaci składać będą w trybie artykułów 919-921 Kodeksu cywilnego przyrzeczenie publiczne i jeśli nie będą wywiązywać się ze złożonych obietnic wyborczych, zmuszeni będą wypłacać wyborcom astronomiczne „odszkodowania”. Nasze listy wyborcze (w tym kolejność kandydatów) ustalane będą nie przez „wodzów partyjnych”, lecz bezpośrednio przez uczestników naszego ruchu w danym okręgu wyborczym, w taki sposób, by znalazły się na nich osoby uczciwe, inteligentne i odważne, które cieszą się w swym środowisku zaufaniem (niedopuszczalne jest kandydowanie tzw. „spadochroniarzy”, tj. osób nie związanych z danym okręgiem wyborczym). Z naszych list nie będą kandydować obecni i byli parlamentarzyści, członkowie rządu, wojewodowie i inni wysocy funkcjonariusze państwowi, którzy utracili zaufanie Polaków.

——————————————–

PROGRAM SAMORZĄDOWY

ORDYNACJA

Należy wprowadzić jak najszybciej większościową ordynację wyborczą z jednomandatowymi okręgami wyborczymi w wyborach samorządowych na wszystkich szczeblach oraz bezpośrednie wybory marszałków województw. Obecny system, w którym taka ordynacja obowiązuje jedynie w mniejszych gminach jest nielogiczny i tak naprawdę niezgodny z Konstytucją RP (nie można wybierać radnych do rady gminy A według zupełnie innych zasad niż do rady gminy B tylko dlatego, że mieszka w niej nieco więcej osób).

LIKWIDACJA DWUWŁADZY

Domagamy się likwidacji podwójnej, kosztownej biurokracji wojewódzkiej (marszałek+ urząd marszałkowski oraz wojewoda + urząd wojewódzki), która nie występuje w żadnym innym państwie świata, które pretenduje do miana demokratycznego. Likwidacja urzędów wojewódzkich oznaczać będzie oszczędności rzędu ok. 1 miliarda zł rocznie oraz upodobnienie systemu regionalnych władz w Polsce do rozwiązań w państwach demokratycznych. Należy także ograniczyć liczbę radnych, zwłaszcza w dużych miastach, gdzie funkcjonuje także armia radnych dzielnicowych.

DOTACJE

Konieczne jest wprowadzenie systemu niezależnego od samorządów, zewnętrznego monitoringu przyznawania dotacji (zwłaszcza unijnych) przez władze wojewódzkie (zwłaszcza urzędy marszałkowskie), gdyż w tej chwili otrzymują je często nie te gminy czy powiaty, które ich naprawdę potrzebują, lecz te, które kierowane są przez kolegów partyjnych wojewódzkich decydentów. Subwencje państwowe (np. oświatowa) dla samorządów nie mogą być mniejsze (jak teraz) niż ich faktyczne potrzeby .

LIKWIDACJA POWIATÓW

Żądamy natychmiastowej likwidacji prawie 400 powiatów i przeniesienie ich kompetencji do gmin (które są bliżej obywatela) i w niektórych tylko przypadkach do województwa, przez co będzie można zaoszczędzić ok. 20 miliardów zł rocznie. Starostwa powiatowe są całkowicie zbędne w systemie polskiej administracji, a w tej chwili funkcjonują jako prywatne folwarki, zatrudniające krewnych, znajomych lub towarzyszy partyjnych grup, które rządzą na danym terenie (zazwyczaj jest to PSL). Przywrócimy podział Polski na 49 województw.

GMINNA KORUPCJA

Biorąc pod uwagę skalę lokalnego nepotyzmu i korupcji, niezbędnym jest wprowadzenie bezwzględnego zakazu zatrudniania w urzędach i jednostkach  samorządowych najbliższych krewnych radnych, wójtów, burmistrzów prezydentów miast, członków zarządów województw oraz zakazu zatrudniania radnych w tego typu jednostkach  (np. radny gminny nie może być pracownikiem spółki komunalnej ani  urzędu sąsiedniej gminy). Nie tylko wójt gminy, burmistrz czy prezydent miasta nie mogą być członkami rad nadzorczych spółek komunalnych, ale także ich zastępcy oraz inni pracownicy urzędów gmin i ich najbliżsi krewni. Radny nie może w żadnej formie wykonywać odpłatnie pracy na rzecz gminy ani jej jednostek. Teraz jest możliwe „obchodzenie” obowiązujących przepisów w tej dziedzinie.

WYNAGRODZENIE

Żądamy uzależnienia wynagrodzenia wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, członków zarządów województwa oraz innych urzędników gminnych od wielkości gminy, województwa czy wielkości ich budżetu (wójt 3-tysięcznej gminy nie może zarabiać tyle samo co prezydent 2-milionowej Warszawy). Wynagrodzenie wójtów najmniejszych gmin nie może przekraczać średniej krajowej, zaś wynagrodzenia wójtów, burmistrzów, prezydentów większych gmin powinny być proporcjonalnie wyższe (maksymalne wynagrodzenie w samorządzie nie powinno przekraczać 2 średnich krajowych).

DWUKADENCYJNOŚĆ

Należy wprowadzić ograniczenie liczby kadencji radnych, członków zarządu województwa do dwóch 5-letnich okresów. Obecna wielokadencyjność – zwłaszcza w tzw. Polsce powiatowej – oznacza tworzenie się lokalnych sitw, uwikłanych często w afery korupcyjne.

INFORMACJA GMINNA

Rada gminy, sejmik nie mogą ustanawiać lokalnego prawa, które oznacza w praktyce zakaz zabierania głosu przez obywateli na sesjach rady gminy, sejmiku. Gminy, województwa nie mogą wydawać publicznych pieniędzy na publikację propagandowych pism czy też osobistych i politycznych reklam w mediach.

REFERENDUM LOKALNE

Należy wielokrotnie obniżyć wymaganą do przeprowadzenia gminnego referendum liczbę podpisów pod wnioskiem o takie referendum, by umożliwić także tzw. zwykłym obywatelom wpływanie na decyzje dotyczące lokalnych spraw. Należy całkowicie zlikwidować lub obniżyć do minimum wymagany dla ważności referendum próg frekwencyjny, by lokalne władze zaczęły liczyć się ze zdaniem obywateli. Dwukrotny brak wotum zaufania lub absolutorium dla wójta gminy, burmistrza, prezydenta miasta, marszałka województwa powinien oznaczać obligatoryjne referendum w sprawie jego odwołania.

PRZYRZECZENIE

Nasi kandydaci na radnych, wójtów gmin, burmistrzów, prezydentów miast składać będą w trybie artykułów 919-921 Kodeksu cywilnego przyrzeczenie publiczne i jeśli nie będą wywiązywać się ze złożonych obietnic wyborczych, zmuszeni będą wypłacać wyborcom znaczne „odszkodowania”.

Kraków, 23 sierpnia 2020

 —————————————————————–

Załączniki

 1. Deklaracja ANTYPARTII

My, zebrani w Gdańsku działacze obywatelskich ugrupowań (m.in. Bezpartyjni i Samorządowcy, Demokracja Bezpośrednia, Jedna Polska, Kongres Nowej Prawicy, Nasze Prawo, Oburzeni,  Uczciwość, Wolni  i Solidarni, Wolni Obywatele), działacze i kandydaci na posłów z ruchu KUKIZ15 z 2015 roku, członkowie komitetów kandydatów na Prezydentów Polski w 2020 roku,  nie akceptując obecnie funkcjonującej partiokracji i dążąc do maksymalnego rozszerzenia demokracji bezpośredniej, zdecydowaliśmy się na utworzenia alternatywnej i zjednoczonej  formacji o nazwie ANTYPARTIA.

Zarejestrowanie jej jako partii politycznej traktujemy jedynie jako stworzenie narzędzia, które pozwoli nam uniknąć mającej miejsce w Polsce jawnej dyskryminacji  ruchów obywatelskich oraz stworzyć płaszczyznę do faktycznego udziału w życiu politycznym bezpartyjnych obywateli. 

Naszym celem będzie maksymalne ograniczenie podejmowania szkodliwych dla naszego kraju decyzji przez utrzymujący semidemokrację w Polsce establishment partyjny, zmiana absurdalnej ordynacji wyborczej, pozbawiającej obywateli prawa do indywidualnego kandydowania do Sejmu i realnego wpływu na wybór posła, wprowadzenie do naszego systemu możliwości organizacji przez obywateli bezprogowego, wiążącego referendum zarówno ogólnopolskiego jak i lokalnego, prawa do weta obywatelskiego, prowadzącego do referendum ws. odrzucenia już obowiązującej albo wprowadzenia nowej ustawy oraz inicjatywy obywatelskiej, tj.  możliwości zmiany Konstytucji w drodze referendum obywatelskiego – na wzór sprawdzonego i bardzo  dobrze   działającego  systemu  w Szwajcarii.

Wprowadzimy możliwość odwoływania parlamentarzystów w czasie kadencji w drodze referendum, zakaz powoływania do zarządów spółek państwowych i gminnych osób, które kiedykolwiek były członkami jakiejś partii politycznej. Ograniczymy maksymalnie biurokrację poprzez likwidację niepotrzebnych agencji rządowych, powiatów, dwuwładzy w województwach oraz liczbę parlamentarzystów, którzy swą pracę powinni traktować jako służbę publiczną, pobierając wynagrodzenie w wysokości jedynie średniej krajowej. Zlikwidujemy dotacje i subwencje państwowe  dla partii politycznych. Uzyskane w wyniku tych oszczędności środki umożliwią znaczące obniżenie podatków. Zniesiemy podatek PIT i CIT i wprowadzimy  podatek  przychodowy, płacony powszechnie również przez korporacje zagraniczne.  

Konieczna jest faktyczna reforma wymiaru niesprawiedliwości i wprowadzenie indywidualnej odpowiedzialności finansowej urzędników państwowych i samorządowych za rażąco błędne decyzje. W celu wyeliminowania patologii w wymiarze niesprawiedliwości wprowadzimy – w okręgach jednomandatowych – równe, powszechne i  bezpośrednie wybory sędziów Sądu Najwyższego oraz prezesów sądów pozostałych szczebli , gdzie kandydować będą mogli wszyscy czynni sędziowie.

Gdańsk – Jelitkowo, 4-5 lipca 2020

 —————————————————————–

 1. Dziesięć przykazań organizacyjnych dla ANTYPARTII,

czyli jakich błędów powinna unikać nowa inicjatywa polityczna:

 1. Nie rozważać możliwości tworzenia innych bytów niż partia, typu: stowarzyszenie, ruch społeczny lub tym bardziej „struktura bez struktury” a’la Kukiz, gdyż irracjonalny, niesprawiedliwy system partyjny wymusza działanie w ramach partii, co pokazuje praktyka.
 2. Nie zwlekać z budowaniem silnych struktur terenowych – swego rodzaju dobrze zorganizowanej„armii”,  gdyż mogą być wybory przedterminowe, a nawet okres 3 lat wcale nie jest długim w przypadku ruchu powstającego od zera.
 3. Nie tracić czasu na rozmowy i współpracę z ludźmi, którzy już na początku nie sprawdzają się organizacyjnie, natychmiast zastępować niesprawnych działaczy osobami, które będą w stanie realizować wyznaczone zadania (dlatego musi istnieć statutowy zapis, definiujący precyzyjnie sposób odwoływania osób niesprawnych organizacyjnie z funkcji partyjnych)..
 4. Możliwie szybko wykluczać prowokatorów, którzy będą dążyć do rozbicia ruchu np. poprzez próby eliminacji naszych wartościowych działaczy lub przez negację wszystkich naszych działań (już na naszych trzech pierwszych spotkaniach mieliśmy tego przykłady)..
 5. Zmarginalizować do maksimum znaczenie władz wojewódzkich. Województwo potrzebne nam będzie tylko w przypadku wyborów do sejmików i do Parlamentu Europejskiego. Podstawową komórką organizacyjną powinien być okręg wyborczy do Sejmu i lokalne władze okręgowe, którym należy dać dużąautonomię, zwłaszcza przy konstrukcji list wyborczych, nie narzucać okręgom w żadnym wypadku „spadochroniarzy” na listy.
 6. Bardzo precyzyjnie opracować taki system „awansu” w partii oraz wyboru kandydatów na listy wyborcze, który będzie najmniej konfliktogenny. Momentem kluczowym, który może doprowadzić do licznych sporów, jest tworzenie list wyborczych. Okręgi muszą samodzielnie decydować,jaki wybrać sposób konstrukcji list, np. w drodze uczciwych prawyborów?
 7. Najważniejszym ciałem decyzyjnym powinien być zbiór przedstawicieli wszystkich 41 okręgów wyborczych, który byłby swego rodzaju radą polityczną czy też krajową radą koordynacyjną, wyznaczającą kierunki działania. Zebrania takiego ciała muszą odbywać się online (np. przez SKYPE, ZOOM etc.), gdyż trudno będzie np. co miesiąc gromadzić w jednym miejscu takie ciało.
 8. Organ wykonawczy tej krajowej rady koordynacyjnej – np. zarząd musi sprawnie działać, nie może być zbyt liczny (3-11 osób), pozostali (nie wybrani do zarządu) nie powinni się obrazić, gdyż najważniejszym ciałem i tak będzie w/w 41-osobowa rada koordynacyjna.
 9. Strona internetowa powinna powstać w ten sposób, by było prawnie uregulowane, że jej właścicielem jest partia, a nie osoba fizyczna. W przeszłości zdarzały się już „kradzieże” takich stron. Od początku powinna być widoczna na niej regionalizacja, czyli podział na informacje dot. wszystkich 41 okręgów wyborczych.
 10. Musimy być lojalni i uczciwi wobec osób, które działają aktywnie na rzecz organizacji. Nikt nie może czuć się oszukany, wykorzystany. Odrzucić należy absolutnie zasadę „Murzyn zrobił swoje, Murzyn może odejść”, jak to miało miejsce np. u Kukiza.

 ————————————————————————————————-

 1. Kalendarz budowy struktur terenowych ANTYPARTII

– do 31 sierpnia 2020 – złożenie wniosku o rejestrację nowej partii (wraz ze statutem i 1.000 podpisów oraz wybranymi 23 sierpnia władzami)

– do 30 września – stworzenie grupy przynajmniej 41 sprawnych organizacyjnie koordynatorów okręgowych

– do 30 listopada – każdy spośród 41 koordynatorów okręgowych pozyskuje przynajmniej jednego sprawnego organizacyjnie koordynatora w każdym powiecie w swoim okręgu wyborczym , tj. w sumie średnio 9 koordynatorów w okręgu, razem w Polsce – 380 koordynatorów powiatowych. Jeśli koordynator okręgowy nie wywiązuje się z tego zadania, zastępujemy go inną osobą, która to zrobi do końca grudnia 2020.

31 stycznia (niedziela)  zebranie w Warszawie wszystkich 380 koordynatorów powiatowych.

do 31 marca 2021 – każdy koordynator powiatowy pozyskuje przynajmniej jednego koordynatora w każdej gminie w swoim powiecie, tj. średnio 6-7 osób. Jeśli  nie wywiązuje się z tego zadania, zastępujemy go inną osobą, która to zrobi do końca kwietnia 2021. W ten sposób mamy przynajmniej 2.477 koordynatorów na terenie całej Polski, tj. przynajmniej jednego w każdej polskiej gminie.

– W maju 2021 – Pierwszy Kongres ANTYPARTII w Warszawie z udziałem przynajmniej 2.477 członków.

do 30 czerwca 2021 – każdy spośród tych 2.477 koordynatorów gminnych pozyskuje przynajmniej dwóch nowych członków ANTYPARTII, w ten sposób na początku lipca 2021 roku ANTYPARTIA  powinna liczyć ok. 7 tysięcy członków.

—————————————————————————————————————–

41 koordynatorów okręgowych   (do 30 września 2020)

__________________________________________________________________________________

380 koordynatorów powiatowych (do 30 listopada 2020)

__________________________________________________________________________________

2.477 koordynatorów gminnych (do 31 marca 2021)

—————————————————————————————————————-

ok. 7.000 członków nowej partii (do 30 czerwca 2021)


Cześć i Chwała Bohaterom

Cześć i Chwała Bohaterom

Środowiska Patriotyczne związane z Antypartią uczciły 1 sierpnia 2020 roku 76 rocznicę wy

buchu Powstania Warszawskiego.

W tym szczególnym dniu cała Polska,

a zwłaszcza cała Warszawa zatrzymuje się by oddać hołd Bohaterom, którzy nie wahali się oddać życia za wolność i Polskę.

1 sierpnia 2020 r. złożyliśmy kwiaty przy Pomniku Powstania Warszawskiego na Placu Krasińskich w Warszawie.

Oficjalnie w imieniu Rady Miasta Krakowa wieniec złożył pan Sławomir Pietrzyk.

CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM!

W złożeniu kwiatów uczestniczyli także między innymi Piotr Bakun, Jan Szymański i Wojciech Papis.

Następnie udaliśmy się do Czosnowa pod Warszawą, gdzie przeprowadziliśmy owocne spotkanie.

Antypartia – nowe ugrupowanie – drugie spotkanie w Szczyrku

25-26 lipca 2020 w hotelu Orle Gniazdo w Szczyrku odbyło się drugie (po spotkaniu w Gdańsku Jelitkowie 4-5 lipca) spotkanie osób (tym razem głównie z Polski południowej), które pragną powołać do życia ugrupowanie ogólnopolskie o nazwie (roboczej na razie) ANTYPARTIA.

Osoby, które chciałyby współpracować, proszone są o kontakt: tel. 601 255 849 , antypartia@oburzeni.info

Relacja filmowa:


Oto deklaracja programowa ANTYPARTII:

My, zebrani w Gdańsku działacze obywatelskich ugrupowań (m.in. Bezpartyjni i Samorządowcy, Demokracja Bezpośrednia, Jedna Polska, Kongres Nowej Prawicy, Nasze Prawo, Oburzeni, Polsko-Amerykańska Fundacja Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego – PAFERE, Uczciwość, Wolni i Solidarni, Wolni Obywatele), działacze i kandydaci na posłów z ruchu KUKIZ15 z 2015 roku, członkowie komitetów kandydatów na Prezydentów Polski w 2020 roku, nie akceptując obecnie funkcjonującej partiokracji i dążąc do maksymalnego rozszerzenia demokracji bezpośredniej, zdecydowaliśmy się na utworzenia alternatywnej i zjednoczonej formacji o nazwie ANTYPARTIA.
Zarejestrowanie jej jako partii politycznej traktujemy jedynie jako stworzenie narzędzia, które pozwoli nam uniknąć mającej miejsce w Polsce jawnej dyskryminacji ruchów obywatelskich oraz stworzyć płaszczyznę do faktycznego udziału w życiu politycznym bezpartyjnych obywateli.
Naszym celem będzie maksymalne ograniczenie podejmowania szkodliwych dla naszego kraju decyzji przez utrzymujący semidemokrację w Polsce establishment partyjny, zmiana absurdalnej ordynacji wyborczej, pozbawiającej obywateli prawa do indywidualnego kandydowania do Sejmu i realnego wpływu na wybór posła, wprowadzenie do naszego systemu możliwości organizacji przez obywateli bezprogowego, wiążącego referendum zarówno ogólnopolskiego jak i lokalnego, prawa do weta obywatelskiego, prowadzącego do referendum ws. odrzucenia już obowiązującej albo wprowadzenia nowej ustawy oraz inicjatywy obywatelskiej, tj. możliwości zmiany Konstytucji w drodze referendum obywatelskiego – na wzór sprawdzonego i bardzo dobrze działającego systemu w Szwajcarii.
Wprowadzimy możliwość odwoływania parlamentarzystów w czasie kadencji w drodze referendum, zakaz powoływania do zarządów spółek państwowych i gminnych osób, które kiedykolwiek były członkami jakiejś partii politycznej. Ograniczymy maksymalnie biurokrację poprzez likwidację niepotrzebnych agencji rządowych, powiatów, dwuwładzy w województwach oraz liczbę parlamentarzystów, którzy swą pracę powinni traktować jako służbę publiczną, pobierając wynagrodzenie w wysokości jedynie średniej krajowej. Zlikwidujemy dotacje i subwencje państwowe dla partii politycznych. Uzyskane w wyniku tych oszczędności środki umożliwią znaczące obniżenie podatków. Zniesiemy podatek PIT i CIT i wprowadzimy podatek przychodowy, płacony powszechnie również przez korporacje zagraniczne.
Konieczna jest faktyczna reforma wymiaru niesprawiedliwości i wprowadzenie indywidualnej odpowiedzialności finansowej urzędników państwowych i samorządowych za rażąco błędne decyzje. W celu wyeliminowania patologii w wymiarze niesprawiedliwości wprowadzimy – w okręgach jednomandatowych – równe, powszechne i bezpośrednie wybory sędziów Sądu Najwyższego oraz prezesów sądów pozostałych szczebli , gdzie kandydować będą mogli wszyscy czynni sędziowie.

Gdańsk – Jelitkowo, 4-5 lipca 2020

ANTYPARTIA, wyniki wyborów prezydenckich.

ANTYPARTIA, wyniki wyborów prezydenckich.

Zapraszam

każdego chcącego podyskutować na różne tematy w gronie osób o zróżnicowanych poglądach na spotkanie  w dniu 22 lipca 2020 roku o godzinie 17:30 w sali ul. Stalowa 26 Warszawa.

Tematyka:

 • Wybory Prezydenckie w 2020 roku. Wyniki, opinie, oceny. Po maratonie wyborczym jak działać dalej.
 • ANTYPARTIA po co powstała, do kogo adresowany jest program. Czy ma szansę na sukces.
 • Petycja w sprawie powołania Kanclerza Poszkodowanych co dalej
 • Czy można pomóc poszkodowanym przez prawo.
 • Sprawy różne.

Sala na tyłach kościoła w przyziemiu na prawo od wejścia. Wejście na teren od strony ulicy Szwedzkiej lub Równej (główne wejście). Dojazd tramwajem nr 23 (ostatni przystanek).

Telefon: 600-820-483

Z poważaniem

Jan Szymański

List ANTYPARTII do Dudy i Trzaskowskiego – Zastąpić semidemokrację polską przez system demokratyczny

Otwórz listę powyżej, skopiuj lub zapisz i wydrukuj 1-3 kopie, zbierz tyle podpisów, ile możesz w ciągu tygodnia i wyślij do 15 lipca na adres:

Jan Szymański

ul. Środkowa 8  lok. 24

03 – 430 Warszawa

Na odwrocie każdej listy podaj nazwisko osoby, który wysyła podpisy.

Informacje na temat nowej ANTYPARTII poniżej.

—————————————————————————

4-5 lipca w Gdańsku – Jelitkowie grupa działaczy ruchów obywatelskich z całej Polski  postanowiła stworzyć alternatywę polityczną o nazwę ANTYPARTIA, która skierowała do obydwu kandydatów na urząd Prezydenta RP list otwarty o następującej treści:

Szanowny Pan Andrzej Duda

Szanowny Pan Rafał Trzaskowski

Kandydaci na Prezydenta RP

Szanowni Panowie,

My, zebrani w Gdańsku działacze obywatelskich ugrupowań  (m.in. Bezpartyjni, Demokracja Bezpośrednia, Jedna Polska, Kongres Nowej Prawicy, Nasze Prawo, Oburzeni, Polsko-Amerykańska Fundacja Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego – PAFERE,  Uczciwość, Wolni i Solidarni, Wolni Obywatele) dążący do maksymalnego rozszerzenia demokracji bezpośredniej w naszym kraju i zmierzający do utworzenia jednej alternatywnej formacji politycznej, pozwalamy sobie zwrócić się do Panów jako kandydatów na Prezydenta RP z zapytaniem, czy na urzędzie Prezydenta wykorzystacie swe konstytucyjne uprawnienie do inicjatywy ustawodawczej i zgłosicie takie zmiany prawa, które zaowocują wprowadzeniem do naszego systemu możliwości organizacji przez obywateli bezprogowego, wiążącego referendum zarówno ogólnopolskiego jak i lokalnego, prawa do weta obywatelskiego, prowadzącego do referendum ws. odrzucenia już obowiązującej albo wprowadzenia nowej ustawy oraz inicjatywy obywatelskiej, tj. wprowadzeniem możliwości zmiany Konstytucji w drodze referendum obywatelskiego – na wzór systemu funkcjonującego w Szwajcarii?

Naszym zdaniem implementacja tych elementów szwajcarskiego systemu demokracji bezpośredniej jest konieczne, by Polacy mieli faktyczny wpływ na losy naszego kraju, np. na podejmowane w okresie między wyborami decyzje polityków.

Liczymy na odpowiedź Panów jeszcze przed drugą turą wyborów prezydenckich.

Gdańsk, 4-5 lipca 2020

Obrady grupy założycielskiej ANTYPARTII 4-5 lipca 2020 w Gdańsku – Jelitkowie

W swej deklaracji nowo powstała Antypartia pisze.:

„My, zebrani w Gdańsku działacze obywatelskich ugrupowań (m.in. Bezpartyjni i Samorządowcy, Demokracja Bezpośrednia, Jedna Polska, Kongres Nowej Prawicy, Nasze Prawo, Oburzeni, Polsko-Amerykańska Fundacja Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego – PAFERE,  Uczciwość, Wolni  i Solidarni, Wolni Obywatele), działacze i kandydaci na posłów z ruchu KUKIZ15 z 2015 roku, członkowie komitetów kandydatów na Prezydentów Polski w 2020 roku,  nie akceptując obecnie funkcjonującej partiokracji i dążąc do maksymalnego rozszerzenia demokracji bezpośredniej, zdecydowaliśmy się na utworzenia alternatywnej i zjednoczonej  formacji o nazwie ANTYPARTIA.

Zarejestrowanie jej jako partii politycznej traktujemy jedynie jako stworzenie narzędzia, które pozwoli nam uniknąć mającej miejsce w Polsce jawnej dyskryminacji  ruchów obywatelskich oraz stworzyć płaszczyznę do faktycznego udziału w życiu politycznym bezpartyjnych obywateli. 

Naszym celem będzie maksymalne ograniczenie podejmowania szkodliwych dla naszego kraju decyzji przez utrzymujący semidemokrację w Polsce establishment partyjny, zmiana absurdalnej ordynacji wyborczej, pozbawiającej obywateli prawa do indywidualnego kandydowania do Sejmu i realnego wpływu na wybór posła, wprowadzenie do naszego systemu możliwości organizacji przez obywateli bezprogowego, wiążącego referendum zarówno ogólnopolskiego jak i lokalnego, prawa do weta obywatelskiego, prowadzącego do referendum ws. odrzucenia już obowiązującej albo wprowadzenia nowej ustawy oraz inicjatywy obywatelskiej, tj.  możliwości zmiany Konstytucji w drodze referendum obywatelskiego – na wzór sprawdzonego i bardzo  dobrze   działającego  systemu  w Szwajcarii.

Wprowadzimy możliwość odwoływania parlamentarzystów w czasie kadencji w drodze referendum, zakaz powoływania do zarządów spółek państwowych i gminnych osób, które kiedykolwiek były członkami jakiejś partii politycznej. Ograniczymy maksymalnie biurokrację poprzez likwidację niepotrzebnych agencji rządowych, powiatów, dwuwładzy w województwach oraz liczbę parlamentarzystów, którzy swą pracę powinni traktować jako służbę publiczną, pobierając wynagrodzenie w wysokości jedynie średniej krajowej. Zlikwidujemy dotacje i subwencje państwowe  dla partii politycznych. Uzyskane w wyniku tych oszczędności środki umożliwią znaczące obniżenie podatków. Zniesiemy podatek PIT i CIT i wprowadzimy  podatek  przychodowy, płacony powszechnie również przez korporacje zagraniczne.  

Konieczna jest faktyczna reforma wymiaru niesprawiedliwości i wprowadzenie indywidualnej odpowiedzialności finansowej urzędników państwowych i samorządowych za rażąco błędne decyzje. W celu wyeliminowania patologii w wymiarze niesprawiedliwości wprowadzimy – w okręgach jednomandatowych – równe, powszechne i  bezpośrednie wybory sędziów Sądu Najwyższego oraz prezesów sądów pozostałych szczebli , gdzie kandydować będą mogli wszyscy czynni sędziowie.

Gdańsk – Jelitkowo, 4-5 lipca 2020″

Antypartia zwraca się do wszystkich tych, którzy akceptuję te cele i chcieliby aktywnie uczestniczyć w kształtowaniu naszej rzeczywistości o udział w jej działaniach, także dlatego, iż struktura i sposób organizacji Antypartii zapewniać będą całkowitą autonomię 41 okręgów wyborczych, także w chwili tworzenia list wyborczych w wyniku uczciwych prawyborów w tych okręgach. Działanie władz centralnych ograniczy się wyłącznie do koordynacji całej operacji na terenie kraju.

Kontakt:  tel. 601 255 849    e-mail:  antypartia@oburzeni.info


Inne artykuły na temat powstania ANTYPARTII:

https://www.salon24.pl/u/m-ciesielczyk/1060715,list-antypartii-do-dudy-i-trzaskowskiego

http://oburzeni.pl/list-antypartii-do-dudy-i-trzaskowskiego-zastapic-semidemokracje-polska-przez-system-demokratyczny/

https://3obieg.pl/list-antypartii-do-dudy-i-trzaskowskiego/

https://niepoprawni.pl/blog/marek-ciesielczyk/list-antypartii-do-dudy-i-trzaskowskiego

https://marekciesielczyk.neon24.pl/post/156311,list-antypartii-do-dudy-i-trzaskowskiego

http://www.eioba.pl/a/5xww/list-antypartii-do-dudy-i-trzaskowskiego

https://www.facebook.com/marek.ciesielczyk.3/posts/10216977315697110

Konferencja prasowa ws. kolejnego skandalu remontowego w Tarnowie

Sz. Panowie Posłowie

Wiesław Krajewski i Piotr Sak

Szanowni Panowie Posłowie,

Mając na uwadze art. 19 i 20 Ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, zwracam się z prośbą o skierowanie do Prokuratury Regionalnej w Krakowie wniosku poselskiego o objęcie nadzorem służbowym postępowania zapoczątkowanego moim zawiadomieniem do Prokuratury Rejonowej w Tarnowie (zawiadomienie w załączniku)  o podejrzeniu popełnienia przestępstwa niedopełnienia obowiązków oraz narażenia Miasta Tarnowa na straty finansowe wynikające z nieprawidłowego wykonania remontu al. Solidarności w Tarnowie i przedwczesnego dopuszczenia do ruchu pojazdów po ukończeniu remontu, co wynika z załączonej ekspertyzy.

Pomocniczym materiałem w sprawie mogą być nagrania filmowe tutaj:

https://www.youtube.com/watch?v=b2Uj5eLZ5Sk

https://www.youtube.com/watch?v=3BAMmGOAS4w

Z poważaniem

dr Marek Ciesielczyk

Radny Rady Miejskiej w Tarnowie

Kolejny skandal w Tarnowie

Zapraszam na konferencję prasową

we wtorek, 23 czerwca, o godz. 10:00 ul. Wałowa 10, Tarnów

1. piętro, pokój przy Sali Lustrzanej

Czy czeka nas powtórny remont al. Solidarności i kto za to zapłaci?Prezentacja ekspertyzy warszawskiego Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, z którego wynika,iż jedną z przyczyn powstania kolein na al. Solidarności było zbyt wczesne dopuszczenie do ruchu pojazdów na dopiero co wyremontowanej drodze.

Skierowałem już w tej sprawie do Prokuratury Rejonowej w Tarnowie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Patrz film:

https://www.youtube.com/watch?v=b2Uj5eLZ5Sk

Na konferencji mowa będzie także o wszczętym niedawno przez tarnowską prokuraturę śledztwie ws. budowy ul.Swojskiej bez wymaganego pozwolenia na tę budowę.

dr Marek Ciesielczyk radny Rady Miejskiej w Tarnowie

tel. 601 255 849, dr.ciesielczyk@gmail.com

EKSPERTYZA:

 

   

Roman Ciepiela musi odejść – Referendum ws. odwołania Prezydenta Tarnowa

Dlaczego należy zorganizować referendum w sprawie odwołania prezydenta Tarnowa Romana Ciepieli jesienią 2020 roku, jeśli Rada Miejska nie podejmie sama uchwały w tej sprawie 27 sierpnia i 10 września? Oto informacje, kim jest i jak działa Roman Ciepiela i dlaczego prowadzi 100-tysięczne miasto do upadku:

  Roman Ciepiela musi odejść

W czerwcu 2020 roku  85% spośród ok. 1.700 osób, które wzięły udział w ankiecie „Baniowego Tarnowa” na Facebooku, chciało, by 27 sierpnia radni tarnowscy nie udzielili prezydentowi Ciepieli wotum zaufania, a dwa tygodnie później głosowali za przeprowadzeniem w Tarnowie referendum ws. odwołania Prezydenta Tarnowa:

https://www.facebook.com/baniowytarnow/posts/881668815642681

– Tarnów w ruinie pod rządami prezydenta Romana Ciepieli – filmik obrazujący m.in. efekt prezydentury Ciepieli:

https://www.youtube.com/watch?v=41UiYOG5Zdg

– Czy prezydent Ciepiela zlikwiduje 100-tysięczny Tarnów?

https://www.salon24.pl/u/m-ciesielczyk/1025271,czy-prezydent-roman-ciepiela-zlikwiduje-100-tysieczny-tarnow

– Program telewizyjny na temat astronomicznego, nieracjonalnego zadłużenia Tarnowa pod rządami Romana Ciepieli:

https://www.facebook.com/baniowytarnow/videos/2154614088165735/

– Prokuratura wszczęła śledztwo. Czy będą tymczasowe aresztowania przez CBA:

http://oburzeni.pl/prokuratura-wszczela-dzisiaj-sledztwo/

– Prezydent Ciepiela zamiast dialogu prowadzi monolog – program Tarnowskiej Telewizji:

https://www.tarnowska.tv/wiadomosci/5054,marek-ciesielczyk-prezydent-nie-liczy-sie-z-nikim-i-z-niczym-prowadzi-monolog-a-nie-dialog

– Prezydent Ciepiela skandalicznie traktuje tarnowian:

https://www.youtube.com/watch?v=_E7eR1A173U

– Nawet dzisiejszy „pretorianin” Ciepieli – Jakub Kwaśny krytycznie go ocenia w tekście – „Festiwal niespełnionych obietnic Romana Ciepieli”:

http://www.kubakwasny.pl/moim_zdaniem.php?id=392

– Koalicyjno-obywatelski nepotyzm w Tarnwoie:

https://3obieg.pl/koalicyjno-obywatelski-nepotyzm-ala-prezydent-roman-ciepiela/

– Co dziesiąty pracownik w Ciepielowym Urzędzie Miasta to dyrektor z takim oto wynagrodzeniem:

https://marekciesielczyk.neon24.pl/post/151510,czy-zarabiasz-tyle-co-oni

– Ciepiela mianował wiceprezydentem osobę której zarzucano molestowanie podwładnych:

https://niezalezna.pl/266226-mowil-o-stosunku-w-biegu-i-opuszczonych-portkach-bedzie-wiceprezydentem-nagranie

http://oburzeni.pl/tadeusz-kwiatkowski-to-policzek-dla-tarnowa/

https://www.tarnowska.tv/wiadomosci/2781,myslalem-ze-to-jest-zart-primaaprilisowy-radny-ciesielczyk-komentuje-powolanie-bylego-starosty-dabrowskiego-tadeusza-kwiatkowskiego-na-wiceprezydenta-

https://www.salon24.pl/u/m-ciesielczyk/951314,tadeusz-kwiatkowski-najpierw-molestowal-a-teraz-jest-wiceprezydentem

– W czasie kryzysu ekonomicznego i astronomicznego zadłużenia miasta Ciepiela zamienił – na stanowisku wiceprezydenta – osobę ds. inwestycji i gospodarki na panią od kultury:

https://www.se.pl/tarnow/radny-ostro-krytykuje-zmiany-w-urzedzie-miasta-i-chce-odwolania-prezydenta-ciepieli-aa-H3fc-sjyf-1Zqe.html

– Ciepiela swoim pełnomocnikiem zrobił człowieka skazanego następnie na dwa lata więzienia i oczywiście musiał się go pozbyć:

http://tarnow.net.pl/articles/s/i/76862

https://www.radiokrakow.pl/wiadomosci/tarnow/we-wtorek-przed-tarnowskim-sadem-stanie-byly-wojt-wierzchoslawic/

https://www.temi.pl/region/agenci-cba-w-wierzchoslawickim-urzedzie/

– Jak wygrać w Tarnowie konkurs na dyrektorski stołek, w którym bierze udział tylko jeden kandydat:

https://www.temi.pl/bez-kategorii/gwidon-wojcik-dyrektorem-wydzialu-zdrowia-2/

– Co trzeba robić, by jako wiceprezydent Tarnowa zarabiać 180 tysięcy złotych:

https://niepoprawni.pl/blog/marek-ciesielczyk/chcesz-zarabiac-tyle-ile-piotr-augustynski

– Tarnów jedynym miejscem na świecie, które zyska na pandemii (m.in. o tym, jak zabrakło 30 tys. zł na wybrukowanie ulicy Jeżynowej, a jak zrobiono drogę, przy której ma nieruchomość dyrektor jednego z wydziałów UMT i jego córka):

https://www.polishnews.com/jedyne-miejsce-na-swiecie-ktore-zyska-na-pandemii

– Jak Ciepiela dezinformuje mieszkańców:

http://oburzeni.pl/wynik-testu-prezydenta-roman-ciepiela-dezinformuje/

– W poprzedniej kadencji Ciepiela nigdy nie otrzymał absolutorium od Rady Miejskiej, a w kolejnej, w roku 2019 radni nie udzielili mu wotum zaufania:

http://www.tarnowskieinfo.pl/news/13397,roman-ciepiela-bez-absolutorium.html

http://www.rdn.pl/news/prezydent-tarnowa-bez-wotum-zaufania-komentarze-radnych

– Jak słabym wicemarszałkiem województwa małopolskiego był Roman Ciepiela zanim został prezydentem Tarnowa w 2014 roku:

http://tarnow.prawdemowiac.com/newsreader/items/roman-ciepiela-wicemarszalek-z-po-obnazony.html

– Prawda o pierwszej prezydenturze Ciepieli w latach 1994 – 1998

https://3obieg.pl/roman-ciepiela-po-i-prawda-o-jego-prezydenturze/

Roman Ciepiela był fatalnym prezydentem także w latach 1994 – 1998:

https://www.youtube.com/watch?v=7S2Sc5etgXc

Więcej informacji na temat Tarnowa i Romana Ciepieli na:

www.ZjednoczeniDlaTarnowa.pl

Jeśli chcesz pomóc przy organizacji referendum ws. odwołania Ciepieli, zadzwoń:  telefon

601 255 849