Pisma sądowe

 

Czy prezydent upomni się o pisma sądowe z podpisem i pieczątką?

Stowarzyszenie Interesu Społecznego WIECZYSTE nie odpuszcza ws. pism sądowych bez podpisu i bez pieczątek. Stowarzyszenie zaskarżyło wyrok Sądu Rejonowego Warszawa Śródmieście z dn. 14 lipca 2015 r. oddalający pozew przez Skarbowi Państwa – Ministrowi Sprawiedliwości dot. bezskuteczności, nieważności pism sądowych bez podpisu i pieczątek. Sąd nie odniósł się merytorycznie do kwestii, a jedynie uznał iż brak stosunku prawnego pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Stowarzyszeniem. Jednakże jako że w postępowaniu dot. tego pozwu, także pojawiają się pisma bez pieczątek i bez podpisu, można oczekiwać dalszych zawiłości procesowych.

Skoro sądy próbują uciec od merytorycznego rozstrzygnięcia kwestii i nadal naruszają prawo obywateli do uzyskania dokumentów pewnych (czyli pism uwierzytelnionych, tj. z podpisem i pieczątką),Stowarzyszenie złożyło w trybie ustawy o petycjach wniosek do prezydenta RP o skierowanie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego ws. niezgodności §19 ust.4 i załącznika nr 2 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. (przewidującego brak podpisu uwierzytelniającego oraz brak pieczątki na pismach, wezwaniach, postanowieniach i zarządzeniach sądu) w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowych – z zapisami Konstytucji RP.  Jak stwierdza w uzasadnieniu  Stowarzyszenie: W wyniku nowelizacji zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r., od końca 2013 r. pisma sądowe w tym wezwania, postanowienia, zarządzenia przesyłane stronom postępowania sądowego nie zawierają ani podpisu uwierzytelniającego dany dokument ani pieczątki sądu, także wówczas gdy pismo jest przesyłane w formie papierowej czyli nie-elektronicznej. Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości stoi w jaskrawej sprzeczności z przepisami Konstytucji, obowiązujących ustaw i prawa obywatela do uzyskania dokumentów pewnych od sądu, reprezentującego przecież Państwo Polskie. W ocenie Stowarzyszenia, obywatel ma prawo oczekiwać od Sądu dokumentu, a nie zwykłego świstka papieru. Ponadto  przepis ww. zarządzenia jest niezgodny z przepisami Konstytucji i przepisami ustaw. Stowarzyszenie zarzuca ponadto odwoływanie się do nieistniejącego załącznika (§19 ust.4 zarządzenia odnosi się do załącznika nr 3, którego nie ma., a załącznik nr 2 nie może sam w sobie stanowić normy prawnej, skoro żaden przepis do niego się nie odnosi), przekroczenie delegacji ustawowej zawartej w art.,148 Prawo o ustroju sądów powszechnych, ingerowanie przez zarządzanie w relacji sąd – obywatel, co jest niedopuszczalne w drodze aktu wewnętrznego jakim jest zarządzenie ministra, a także przywołuje zapisy Kodeksu Postępowania Cywilnego dot. podpisywanie orzeczeń.

Czy prezydent stanie po stronie Stowarzyszenia i upomni się o pisma sądowe z podpisem i pieczątką?