Postkomunistyczna spółdzielczość

Postkomunistyczna spółdzielczość mieszkaniowa.

 
Od lat domagamy się prawdziwej, wolnej, demokratycznej spółdzielczości, przyjaznej człowiekowi, rodzinie, pożytecznej społecznie i państwowo. 
Mamy prawo do zrzeszania się, poszanowania, równego traktowania zgodnego z postanowieniami Konstytucji RP. Prawo do mieszkania ludzi nie-
zamożnych. Wyeliminowania  ze spółdzielczości mieszkaniowej wyzysku zrzeszonych, korupcji,  eksmisji dla zysku. Prawdziwa spółdzielczość szanuje
człowieka. 
Ostatnie dziesiątki lat zniszczyło spółdzielczość. Doprowadzono do  dyskryminowania milionów Polaków.
 
Mamy szansę to zmienić. Partia KORWiN jako jedyna opowiada się za kompleksową reformą spółdzielczości obejmującą:
  1. ustawowe uregulowanie praw do gruntów (szczególnie ważne dla Warszawy);
  2. uproszczenie i dokończenie powszechnego uwłaszczenia mieszkań;
  3. demokratyczne wybory organów spółdzielni (wolne, powszechne, tajne, na wzór samorządowych);
  4. prawo swobodnego wyboru zarządcy (uproszczenie procedur podziału spółdzielni i wydzielania wspólnot);
  5. pełna kontrola gospodarki spółdzielni (realne decydowanie o wysokości opłat i wydatkowaniu pieniędzy czynszowych);
  6. wgląd do dokumentacji spółdzielni;
  7. odpowiedzialność karna zarządów za niegospodarność i działanie na szkodę SM (prawo oskarżyciela dla członka spółdzielni).
 
Nie ma w Sejmie, którego kadencja dobiegła końca, ŻADNEJ PARTII KTÓREJ MOGLIBYŚMY UDZIELIĆ POPARCIA.  Są tylko nieliczne jednostki. 
I  tym byłym posłom, oraz nowym kandydatom na posłów i senatorów to poparcie udzielamy. 
 
Mieszkańcy spółdzielni  już 26 lat III RP oczekujemy na reformę postkomunistycznej spółdzielczości. Choć jest nas 12 milionów a Konstytucja RP
gwarantuje równość wszystkim obywatelom, to wciąż jesteśmy dyskryminowani. 
Rządzące Polską grupy układu okrągłostołowego odmawiają nam prawa do powszechnego uwłaszczenia, prawa do demokratycznego wyboru władz
spółdzielni i prawa dysponowania naszym majątkiem.
  • Choć wielu z nas dawno spłaciło koszty budowy swoich mieszkań, to nadal nie może uzyskać własności.
  • Nie możemy też swobodnie wybierać zarządcy ani 
  • decydować jak wydawane są nasze pieniądze. 
 
Zadbajmy o nasze sprawy i naszą przyszłość.
 
 
Ruch Uwłaszczeniowy