Program

Program

Najistotniejsze 5 punktów naszego programu:

Uważając zainstalowany w Polsce 25 lat temu pookrągłostołowy system za niedemokratyczny, niesprawiedliwy i nieracjonalny oraz kierując się respektowanymi w Polsce od ponad tysiąca lat wartościami, będziemy dążyć do:

1. zmiany obecnej „najgłupszej na świecie” tzw. „proporcjonalnej” ordynacji wyborczej, pozbawiającej nas faktycznie możliwości wyboru posłów, na większościową z jednomandatowymi okręgami wyborczymi, która odbierze kacykom partyjnym monopol na ustalanie składu Sejmu,

2. przekształcenia obecnego wymiaru niesprawiedliwości, w którym sędziowie, prokuratorzy i urzędnicy całkowicie bezkarnie mogą krzywdzić obywatela, w system gwarantujący rzeczywistą sprawiedliwość, w którym funkcjonariusze publiczni za swe błędne decyzje będą ponosić odpowiedzialność karną i finansową,

3. wprowadzenia obligatoryjności referendum, które w tej chwili jest czystą fikcją, po uzyskaniu odpowiedniej ilości podpisów, tak by stało się ono autentycznym sposobem wpływania obywateli na ważne decyzje,

4. likwidacji niczym nie uzasadnionych dysproporcji między wynagrodzeniami funkcjonariuszy publicznych (np. parlamentarzystów, samorządowców – np. łączne dochody europosła mogą teraz wynosić ok. 60 tysięcy złotych miesięcznie) i członków zarządów spółek Skarbu Państwa (np. wynagrodzenie prezesa TAURONU to 140 tysięcy złotych miesięcznie) czy też emeryturami b. funkcjonariuszy komunistycznych służb specjalnych oraz wynagrodzeniami i emeryturami tzw. zwykłych obywateli RP,

5. zobowiązania naszych kandydatów do parlamentu i samorządu do złożenia w trybie artykułów 919-921 Kodeksu cywilnego przyrzeczenia publicznego, które sprawi, iż będą oni zmuszeni wypłacać wyborcom astronomiczne „odszkodowania”, jeśli nie wywiążą się ze złożonych obietnic wyborczych.

_______________________________________________________________________________

Rozwinięcie programu – do dyskusji i ostatecznej akceptacji przez Kongres programowy:

My – w większości – uczestnicy spotkań OBURZONYCH w Stoczni Gdańskiej w marcu i w Warszawie we wrześniu 2013 roku, tworzymy stowarzyszenie, którego celem jest uczynienie z naszej Ojczyzny państwa naprawdę demokratycznego, sprawiedliwego i sprawnego gospodarczo, czego koniecznym warunkiem jest rozbicie zamkniętego, partyjnego układu pookrągłostołowego, którego trzon stanowi grupa ok. 300 osób, rządząca Polską od 25 lat pod różnymi szyldami, manipulująca nami, oszukująca nas i okradająca nas.

1. Jako, że Polska ma obecnie ordynację wyborczą, która faktycznie pozbawia obywateli praw wyborczych i sprawia, że parlamentarzystów faktycznie wybierają wodzowie partyjni, a nie obywatele, a instytucja referendum jest zwykłą fikcją, będziemy dążyć do zmiany tej ordynacji na większościową z jednomandatowymi okręgami wyborczymi oraz uczynienia z referendum realnego sposobu obywatelskiego wpływania na ważne decyzje w państwie i gminie.

2. Ponieważ obecny system prawny nie gwarantuje nam sprawiedliwości, chcemy doprowadzić do jego gruntownej reformy – np. poprzez powszechne wybory sędziów i prokuratorów, kadencyjność sędziów, wprowadzenie faktycznej odpowiedzialności sędziów i prokuratorów za błędne decyzje czy też wprowadzenie do systemu ławy przysięgłych. Instytucja kasacji, której skuteczność prawna jest obecnie ograniczona w sposób nieracjonalny, powinna dawać rzeczywistą możliwość dochodzenia racji. Biegli sądowi muszą dawać gwarancję wydawania rzetelnych opinii. Upolityczniony obecnie Trybunał Konstytucyjny nie może spełniać roli trzeciej izby parlamentu.

3. Zaledwie 3% społeczeństwa może żyć w dobrobycie, a pozostali skazani są albo na nędzę lub ustawiczne problemy finansowe. System selekcji ludzi, zarządzających instytucjami państwowymi czy samorządowymi jest w tak dużym stopniu nieuczciwy, iż działają one nieefektywnie, co m.in. paraliżuje państwo i samorządy oraz ogranicza rozwój polskiej gospodarki i w efekcie prowadzi do ubóstwa znacznej części społeczeństwa. Kompetentni i uczciwi ludzie są w stanie w relatywnie krótkim czasie doprowadzić do zrównania polskiego PKB na jednego mieszkańca ze średnim w UE. Potężną część budżetu państwa i gmin pożera biurokracja, którą należy drastyczne ograniczyć – np. zlikwidować powiaty czy agencje – przekształcane przez partie w rodzinne firmy polityków, zlikwidować potężne dotacje dla partii politycznych oraz – jedyną na świecie – podwójną administrację na poziomie województwa {marszałek i wojewoda}, zlikwidować niczym nie uzasadnione dysproporcje w dochodach osób, których wynagrodzenia finansowane są z naszych podatków (np. urzędników) oraz pozostałych obywateli, stworzyć prawo, służące wyłączeniu z życia politycznego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej b. funkcjonariuszy lub tajnych współpracowników komunistycznych służb specjalnych PRL oraz etatowych, wysokich funkcjonariuszy PZPR i obniżyć ich emerytury do minimum socjalnego, a zaoszczędzone w ten sposób środki finansowe – przeznaczyć m.in. na podwyższenie najniższych emerytur i rent pozostałych obywateli.

4. Występujące w Polsce w dalszym ciągu rażące różnice w poziomie życia w dużych miastach i na wsi dyskwalifikują rządzących (zwłaszcza rzekomo „chłopską partię”) w oczach rolników. Hańbą dla kolejnych polskich rządów są potężne obszary nędzy na wsi i małych miasteczkach. Systemowo niszczone jest polskie rolnictwo. Nasza ziemia wykupywana jest przez obcokrajowców, stosujących intensywne metody agrotechniczne. Duże zagrożenie niosą ze sobą próby wprowadzenia upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych. Stworzono sztuczny deficyt białka paszowego, który zastąpiono importem transgenicznej soi. Będziemy dążyć do suwerenności żywnościowej Polski i przywrócenia opłacalności polskiej produkcji rolnej.

5. Naszym celem jest również przywrócenie należytej pozycji w polskiej gospodarce klasie średniej, drobnych kupców i ich dostawców, rzemieślników i drobnych producentów, których władze doprowadzają do ruiny, monopolizując polski handel poprzez zagraniczne sieci handlowe, którym przyzwolono na omijanie zobowiązań fiskalnych. Zysk ze sprzedaży detalicznej wyprowadzany jest do kasy zagranicznych podmiotów.

6. Kraj nasz w dalszym ciągu niszczy korupcja. Nie tylko centralne instytucje państwa, ale także polski samorząd, zwłaszcza tzw. „Polska powiatowa” zniewolona jest przez korupcję, tonie w nepotyzmie, niekompetencji i sparaliżowana jest zastraszeniem zwykłych obywateli przez lokalne władze. Podejmiemy więc racjonalną i efektywną walkę z naprawdę istotnymi formami tejże korupcji, w którą zaangażowani są wysocy funkcjonariusze państwowi i samorządowi. Ograniczymy długość sprawowania władzy przez wójtów/burmistrzów do 2 kadencji, wprowadzimy całkowity zakaz zatrudniania w urzędach krewnych członków władz samorządowych i państwowych, znacząco zredukujemy bezpodstawnie wysokie wynagrodzenia funkcjonariuszy państwowych oraz samorządowych – wójtów gmin, burmistrzów i prezydentów miast – uzależnimy je od wielkości budżetu gminy. Parlamentarzystów nie może chronić od odpowiedzialności prawnej żaden immunitet, nie mogą oni także być członkami władzy wykonawczej (np. ministrami), którą powinni przecież kontrolować. Będziemy dążyć do wprowadzenia autentycznej odpowiedzialności (w tym także karnej i finansowej) urzędników za ich błędne decyzje.

7. Media nie mogą być narzędziem w ręku polityków, a szkoły i wyższe uczelnie muszą nie tylko rzetelnie uczyć (np. wprowadzać nowoczesne i efektywne programy nauczania zawodowego i specjalistycznego, przedstawiać prawdziwy obraz historii etc.), ale także wychowywać dzieci i młodzież, tak, by respektowane były wartości, które obowiązują w naszej ojczyźnie od ponad tysiąca lat, by funkcjonować zaczęła w końcu aktywna postawa obywatelska. Podręczniki muszą być dostępne także dla najbiedniejszych uczniów. Zlikwidować należy takie zjawiska, jak niedożywienie nieletnich czy też zmuszanie rodziców do wcześniejszego zapisywania dzieci do szkoły.

8. Ponieważ nie funkcjonuje faktycznie efektywna ochrona zdrowia Polaków, a część społeczeństwa (np. ludzie starsi) skazani są na ekonomiczną eutanazję, doprowadzimy do takiej reformy systemu, która w końcu będzie gwarantować Polakom konstytucyjne prawo do ochrony zdrowia (reformy, która np. zlikwiduje bariery w leczeniu specjalistycznym, gdzie liczą się jedynie koszty, a nie zdrowie pacjenta, wprowadzi ocenę placówek zdrowia i innych ogniw systemu nie tylko na podstawie kosztów, ale parametrów jakościowo-kosztowych np. koszty vs. ilość/szybkość wyleczeń, zastosowanie profilaktyki, itp.).

9. Fatalna infrastruktura – drogi, koleje, linie lotnicze kojarzą się z rzeczywistością krajów „Trzeciego świata”, jako że znaczna część środków finansowych rozkradana jest przy okazji budowy czy modernizacji tejże infrastruktury. Racjonalne, uczciwe dysponowanie tymi środkami doprowadzi do rzeczywistego jej rozwoju.

10. Naród polski w zastraszającym tempie zmniejsza swą populację i statystycznie starzeje się, gdyż antyrodzinna polityka kolejnych rządów doprowadza do tragicznie niskiego przyrostu naturalnego, zaś brak pracy – do powszechnej emigracji młodych Polaków. Wprowadzimy w maksymalnie uproszczonym systemie podatkowym takie mechanizmy, które nie tylko nie będą dyskryminować rodzin wielodzietnych, ale zapewnią im znaczące ulgi podatkowe oraz zlikwidujemy gorset biurokratyczny niszczący polską gospodarkę.

11. Będziemy systematycznie monitorować opłacalność naszej przynależności do Unii Europejskiej i prowadzić taką politykę, która faktycznie zabezpieczy nasze narodowe interesy. Unia Europejska albo przekształcona zostanie we wspólnotę autentycznie suwerennych państw, które łączyć będzie jedynie wolny przepływ ludzi, towarów, usług i kapitału, a pasożytnicze instytucje unijne (jak np. Parlament Europejski) zostaną zlikwidowane, albo w Polsce powinno zostać przeprowadzone referendum w sprawie wystąpienia z UE. Polska powinna rozpocząć starania o wypłacenie odszkodowań wojennych przez Niemcy. Stosunki z innymi państwami (zwłaszcza z USA) powinny być oparte na zasadzie pełnej równowagi i wzajemności. Nie możemy wspierać zachodnich sojuszników, którzy dyskryminują obywateli RP, z drugiej zaś strony niedopuszczalne jest prowadzenie „polityki na kolanach” wobec wschodniego sąsiada.

12. Wielomilionowa Polonia oszukiwana jest od 25 lat deklaracjami rządzących uwzględnienia jej postulatów. Uważamy, iż w końcu należy potraktować je poważnie (np. stworzyć odpowiednie warunki do osiedlenia się na terenie RP każdego Polaka ze Wschodu, który będzie tego chciał czy też zlikwidować nieuzasadnione obciążenia finansowe dla Polonii z Zachodu, np. podwójne opodatkowanie czy też zawłaszczanie istotnej części zagranicznych emerytur etc.). Skoro swoich przedstawicieli w polskim parlamencie ma mniejszość niemiecka (w liczbie nieuzasadnionej wielkością tej mniejszości), uważamy, iż należy albo zlikwidować ten przywilej, albo domagać się na zasadzie wzajemności podobnych praw dla mniejszości polskiej w Niemczech.

13. Nasi kandydaci składać będą w trybie artykułów 919-921 Kodeksu cywilnego przyrzeczenie publiczne i jeśli nie będą wywiązywać się ze złożonych obietnic wyborczych, zmuszeni będą wypłacać wyborcom astronomiczne „odszkodowania”. Nasze listy wyborcze (w tym kolejność kandydatów) ustalane będą nie przez „wodzów partyjnych”, lecz bezpośrednio przez uczestników naszego ruchu w danym okręgu wyborczym, w taki sposób, by znalazły się na nich osoby uczciwe, inteligentne i odważne, które cieszą się w swym środowisku zaufaniem (niedopuszczalne jest kandydowanie tzw. „spadochroniarzy”, tj. osób nie związanych z danym okręgiem wyborczym). Z naszych list nie będą kandydować obecni i byli parlamentarzyści, członkowie rządu, wojewodowie i inni wysocy funkcjonariusze państwowi, którzy utracili zaufanie Polaków.