Statut

STATUT

Rozdział I – POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
1.   Stowarzyszenie nosi nazwę: OBURZENI
2.   Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w Warszawie
§ 2

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. – Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.)
§ 3

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4.  Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
5.  Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków, Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom lub osobom fizycznym, w tym także swoim członkom.
§ 4

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi przepisami

Rozdział II – CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 5
1. Celem podstawowym Stowarzyszenia jest działalność publiczna na rzecz przeprowadzenia w polskim systemie politycznym, ekonomicznym, prawnym i społecznym takich zmian, które przyczynią się do rozwoju demokratycznego państwa prawa, obrony jego interesów narodowych oraz podnoszenia poziomu cywilizacyjnego. Stowarzyszenie publicznie popiera: prawo własności obywateli polskich, prawo do rzetelnego procesu sądowego na wszystkich etapach postępowania oraz prawo do wolności osobistej obywateli. Celem Stowarzyszenia jest doprowadzenie do gruntownych zmian w polskim systemie politycznym, społecznym, ekonomicznym oraz prawnym, a w szczególności do:
 zmiany obowiązującej obecnie  proporcjonalnej ordynacji wyborczej w wyborach do Sejmu na ordynację większościową z 460 jednomandatowymi okręgami wyborczymi, 
 wprowadzenie obowiązku przeprowadzenia każdego referendum i respektowanie wyrażonej w nim woli obywateli w przypadku zebrania określonej prawnie liczby podpisów pod wnioskiem w tej sprawie, 
 w systemie wymiaru sprawiedliwości – do takich zmian, by w większym stopniu zapewniał on 
obywatelom poczucie sprawiedliwości,
 w sferze gospodarki i administracji  – do osiągnięcia przez nasz kraj porównywalnej z państwami wysoko rozwiniętymi wartości  PKB przypadającej na 1 mieszkańca oraz likwidacji niczym nie uzasadnionych  dysproporcji w dochodach wysokich urzędników i pozostałych obywateli RP,
 do zapewnienia edukacji i wychowania zgodnego  z tradycyjnymi wartościami, respektowanymi w Polsce od stuleci i faktycznej, bezpłatnej opieki lekarskiej, a także – obrony interesów narodowych 
naszego kraju,
 budowy społeczeństwa obywatelskiego oraz obrony, wspierania i rozwoju polskiej przedsiębiorczości
 stworzenia prawa służącego wyłączeniu z życia politycznego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej byłych funkcjonariuszy lub tajnych współpracowników, kontaktów operacyjnych lub kontaktów informacyjnych komunistycznych służb specjalnych PRL (zdefiniowanych w stosownych, obowiązujących zapisach w polskim prawie). 
2. Pozostałe  cele stowarzyszenia: 
 Działanie na rzecz przestrzegania, zapisanych w aktach normatywnych, w tym zwłaszcza konstytucji i umowach międzynarodowych, praw obywatelskich przez wszystkie organy władzy państwowej oraz samorządy, w tym zwłaszcza: władzę ustawodawczą, wykonawczą, sądowniczą, organy ścigania i kontroli publicznej.
 Upowszechnienie oraz ochrona praw, wolności i swobód obywatelskich.
 Działania wspomagające na rzecz rozwoju demokracji.
 Działania na rzecz jawności funkcjonowania władz publicznych.
 Monitoring prawidłowości funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, w tym obserwacja i rejestracja rozpraw i posiedzeń sądów.
 Propagowanie respektowania etyki i uczciwości w życiu publicznym.
 Występowanie w ochronie słusznych interesów obywatelskich w przypadku zagrożenia naruszenie ich praw podmiotowych.
§ 6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym;
2) wspomaganie działalności lobbingowej w procesie poprawy stanowionego prawa;
3) współpracę z organami administracji publicznej, uczelniami oraz innymi instytucjami, naukowcami i innymi podmiotami, których działalność może być pomocna w celu realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
4) udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej osobom fizycznym, osobom prawnym i instytucjom, pokrzywdzonym lub poszkodowanym przez organy władzy publicznej;
5) prowadzenie bezpłatnej działalności doradczej i informacyjnej na rzecz społeczeństwa;
6) działalność charytatywną;
7)udział w postępowaniach przygotowawczych, sądowych, wykonawczych, administracyjnych i innych, w celu ochrony słusznego interesu społecznego oraz interesu obywatela, zawartych w Konstytucji RP a zwłaszcza ochrony praw i wolności człowieka i obywatela;
8) współpracę i wzajemną pomoc Członków Stowarzyszenia w zakresie realizacji postawionych
celów;
9) współpracę z osobami i instytucjami w zakresie wymiany informacji oraz doświadczeń w dziedzinach objętych działalnością Stowarzyszenia;
10)uczestniczenie (wspieranie) w czynnościach procesowych i rozprawach swoich członków jako przedstawiciel społeczny  na podstawie art. 90 § 1 KPK
11)upublicznianie nagannych działań i decyzji wszystkich organów władzy publicznej, w tym ustawodawczej, wykonawczej, sądowniczej i samorządowej, związanych z nadużyciem ich kompetencji zgodnie z obowiązującymi przepisami, Konstytucją RP a także domaganie się ukarania winnych podejmujących niewłaściwe decyzje.
12) udział swych członków w wyborach samorządowych, parlamentarnych i do Parlamentu
Europejskiego.

Rozdział III – CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§ 7
1.   Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a)  członków zwyczajnych,
b)  członków wspierających,
c)   członków honorowych.
§ 8

1.  Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych.
2.  Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Stowarzyszenia   zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.
3.   Osoby prawne mogą być jedynie członkami wspierającymi Stowarzyszenia.
§ 9

1.  Kandydat do Stowarzyszenia składa pisemną deklarację zawierającą m.in.: oświadczenie o przystąpieniu i zobowiązanie do opłacania składek, a ponadto:
a) osoby fizyczne: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres, serię
i numer dowodu osobistego i PESEL,
b) osoby prawne: nazwę (firmę), siedzibę, adres, numery REGON, NIP, dołączając także odpis z właściwego rejestru, jeżeli podlegają wpisowi do rejestru.
2.  O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Okręgowa Rada Koordynacyjna (zwana także ORK) Rada Koordynacyjna (zwana także RK) lub Walne Zebranie Stowarzyszenia (zwane także WZ)”, w formie uchwały. O swojej decyzji ORK niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego, a jej skan ORK lub WZ przekazuje Radzie Koordynacyjnej która może zmienić decyzję ORK. 
3.  Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania członków / delegatów Stowarzyszenia (zwanego tutaj także Walnym Zebraniem), którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie 1 miesiąca od otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarządu wraz z uzasadnieniem.
§ 10

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:
a)  uczestnictwa w Walnych Zebraniach i brania udziału w głosowaniu,
b)  wybierania i bycia wybranym do organów Stowarzyszenia,
c) zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z jego  działalnością i żądania informacji o sposobie ich załatwienia,
d) uczestniczenia w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
e)posługiwania się marką OBURZENI, ale prawo jest ograniczone tylko do działalności wykonywanej w ramach i na rzecz Stowarzyszenia.
2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:
a)  brać czynny udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,
b)  przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia,
c)   nie naruszać solidarności organizacyjnej Stowarzyszenia,
d)  regularnie opłacać składki członkowskie.
§ 11

1. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek:
a)  pisemnej rezygnacji z członkostwa, zgłoszonej Radzie Koordynacyjnej Stowarzyszenia,
b) śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych.
c)   likwidacji członka będącego osobą prawną,
d)  wykluczenia.
2. Wykluczenie członka następuje w przypadku:
a)  nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,
b)  postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem,
c)   postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w jego dobre imię,
3. O wykluczeniu decyduje Rada Koordynacyjna w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Rada Koordynacyjna umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub drogą elektroniczną na adres mailowy stowarzyszenia lub osobiście na jej posiedzeniu. O treści uchwały Zarząd Stowarzyszenia niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego lub elektronicznie na podany przez niego wcześniej adres mailowy.
4. Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ustępie 1 pkt. a) – c) stwierdza Rada Koordynacyjna w formie uchwały, przepis ustępu 3 stosuje się odpowiednio.
5. Od uchwał Rady Koordynacyjnej, o których mowa w ustępie 3 i 4 przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 1 miesiąca od pisemnego powiadomienia o treści uchwały wraz z uzasadnieniem. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.
§ 12

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub zagranicą, która za swoją zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia za okazaną pomoc w realizacji jego celów, po złożeniu deklaracji zawierającej dane, o których mowa w § 9 ust. 1 oraz oświadczenie o zakresie deklarowanej pomocy na rzecz Stowarzyszenia.
2. Członek wspierający Stowarzyszenia opłaca składkę członkowską w wysokości ustalonej przez
Walne Zebranie.
3. Skreślenie z listy członków wspierających Stowarzyszenia następuje zgodnie z § 11.
§ 13

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność tę nada Walne Zebranie za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.
2. Nadanie członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia godności członka honorowego Stowarzyszenia, nie powoduje utraty przez niego praw i obowiązków jako członka zwyczajnego.
3. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może odebrać godność członka honorowego w wypadkach określonych w § 11 ust. 2 lit. b – c.
§ 14

1. Członkowi honorowemu Stowarzyszenia może być nadana godność Honorowego Przewodniczącego Rady Koordynacyjnej Stowarzyszenia. Godność tę Walne Zebranie może nadać osobie szczególnie zasłużonej dla rozwoju demokracji w Polsce lub dla Stowarzyszenia.
2. W tym samym czasie godność Honorowego Przewodniczącego Rady Koordynacyjnej  może być nadana tylko jednej osobie.
3. Do Honorowego Przewodniczącego Rady Koordynacyjnej stosuje się postanowienia dotyczące członków honorowych, z tym że nadanie i odebranie tej godności następuje uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.
4. Honorowy Przewodniczący Rady Koordynacyjnej ma prawo udziału w pracach wszystkich organów Stowarzyszenia z głosem doradczym.
§ 15

Członkowie wspierający i honorowi mają prawo uczestnictwa w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, nie posiadają czynnego ani biernego prawa wyborczego. Uczestniczą w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.

Rozdział IV – WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 16
Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie członków / delegatów Stowarzyszenia, zwane także Walnym Zebraniem (WZ),
b) Zebranie Koordynatorów Okręgowych (ZKO) 
c) Zarząd Stowarzyszenia zwany również w niniejszym Statucie Radą Koordynacyjną,
d) Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia
§ 17

1. Wyboru Rady Koordynacyjnej i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia dokonuje Walne Zebranie  spośród członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym. Ukonstytuowanie Rady Koordynacyjnej nastąpi na pierwszym posiedzeniu.
2.  Członkowie Rady Koordynacyjnej i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia są wybierani na 2-letnią kadencję do czasu wyboru nowej Rady Koordynacyjnej i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. Mandat członków Rady Koordynacyjnej i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia wygasa po pierwszym Walnym Zebraniu odbywającym się w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji.
3.  Mandat członka Rady Koordynacyjnej lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z
powodu:
a)  ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
b)  pisemnej rezygnacji lub ustnej rezygnacji złożonej na posiedzeniu RK, potwierdzonej następnie pocztą elektroniczną,
c) odwołania przez Walne Zebranie uchwałą podjętą większością 2/3 głosów obecnych na
Walnym  Zebraniu Stowarzyszenia
d)  śmierci,
e)  pozbawienia praw publicznych.
4.  W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Rady Koordynacyjnej lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia przed upływem kadencji, Walne Zebranie Stowarzyszenia dokonuje uzupełnienia składu na okres do upływu kadencji. Uzupełnienia tego może dokonać także sama Rada Koordynacyjne lub Komisja Rewizyjna w drodze kooptacji, lecz w ilości nie przekraczającej 1/3 ich maksymalnie dopuszczonego Statutem składu. 
5.  W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Koordynacyjnej lub Komisji Rewizyjnej w sytuacjach wskazanych w ust. 2 i ust. 3 lit. b) pełni on swoją funkcję do czasu wyboru innej osoby na jego miejsce, chyba że Walne Zebranie Stowarzyszenia postanowi inaczej.
6. W przypadku wakatu poniżej minimalnej ustalonej liczby członków Rady koordynacyjnej Stowarzyszenia, każdy z pozostałych członków tej Rady ma obowiązek niezwłocznie zwołać Walne Zebranie w celu jego uzupełnienia.
§ 18

1. Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu, o ile Statut nie stanowi inaczej.
2.  Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte zwykłą większością głosów oddanych przez członków obecnych.
3.  Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie jednej godziny po pierwszym terminie.
§ 19

1.  Walne Zebranie członków / delegatów Stowarzyszenia (zwanego także Walnym Zebraniem) zwoływane jest na podstawie uchwały Rady Koordynacyjnej, przynajmniej raz w roku kalendarzowym z zastrzeżeniem § 17 ust 6. Uczestnikami tego Walnego Zebrania są albo wszyscy członkowie Stowarzyszenia, albo – jeśli ich liczba przekroczy ilość powiatów w Polsce – delegaci z każdego powiatu, wybrani przez wszystkich członków w danym powiecie  w wyborach tajnych, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, w liczbie 1/10 wszystkich członków stowarzyszenia w danym powiecie (w przypadku wystąpienia ułamka zaokrąglenie  do pełnej liczby (do góry) następuje po wystąpieniu 5 lub więcej po przecinku), minimum to jeden delegat z powiatu, niezależnie od liczby członków, w przypadku braku członków w danym powiecie liczba delegatów to 0.  Kadencja takiego delegata trwa 2 lata. Decyzją Rady Koordynacyjnej także w wypadku, gdy liczba członków Stowarzyszenia przekroczy ilość powiatów w Polsce, Walne Zebranie może być również zebraniem wszystkich członków Stowarzyszenia.
2. Rada Koordynacyjna Stowarzyszenia zawiadamia członków / delegatów o terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia przynajmniej na miesiąc przed jego terminem za pomocą zawiadomień wysyłanych drogą elektroniczną, na wcześniej podany przez członka adres mailowy oraz poprzez ogłoszenie umieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia, o ile takowa działa.
3.  Rada Koordynacyjna Stowarzyszenia jest zobowiązana zwołać Walne Zebranie  Stowarzyszenia na wniosek Komisji lub 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Rada Koordynacyjna Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Stowarzyszenia po otrzymaniu wniosku, termin odbycia Walnego Zebrania musi przypadać w ciągu 2 miesięcy, ale nie wcześniej niż po 14 dniach, od chwili złożenia wniosku. 
4.  Do żądania zwołania Walnego Zebrania Stowarzyszenia dołącza się proponowany porządek obrad, który Rada Koordynacyjna Stowarzyszenia obowiązana jest uwzględnić. Porządek może być rozszerzony przez Radę Koordynacyjną Stowarzyszenia Rewizyjnej Stowarzyszenia o inne punkty.
5.  Walne Zebranie Stowarzyszenia może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
§ 20

1.  Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia należy:
a) uchwalanie programów organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia,
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia,
c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia z działalności minionej
kadencji,
d) udzielanie, po wysłuchaniu wniosków Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi
Stowarzyszenia,
e) wybór członków Rady Koordynacyjnej Stowarzyszenia,
f) wybór członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
g) uchwalenie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany,
h) nadanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,
i)  podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,
k) podejmowanie uchwał w przypadkach określonych niniejszym Statutem oraz
w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów.
2. Walne Zebranie Stowarzyszenia pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Stowarzyszenia zmieniony lub rozszerzony. Porządek nie może być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia.
3. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia po otwarciu go przez Przewodniczącego Rady Koordynacyjnej Stowarzyszenia wybiera w sposób jawny Przewodniczącego Zebrania, a na jego wniosek Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, którzy dalej prowadzą obrady.
§ 21

1. Rada Koordynacyjna Stowarzyszenia składa się z od 5 do 11 członków: Przewodniczącego, dwóch Wiceprzewodniczących i pozostałych członków Rady. Rada wybiera ze swego grona Skarbnika, którym nie może być jej Przewodniczący. Może także wybrać ze swego grona Sekretarza.
2. Przewodniczący Rady Koordynacyjnej Stowarzyszenia kieruje pracami tej Rady, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. W razie jego nieobecności zastępuje go wskazany przez niego Wiceprzewodniczący lub w razie ich nieobecności inny członek Rady.
3. Rada Koordynacyjna Stowarzyszenia kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je
na zewnątrz.
4. Rada Koordynacyjna Stowarzyszenia ustala między sobą funkcje członków na pierwszym
posiedzeniu Rady.
§ 22

1. Do zakresu działania Rady Koordynacyjnej Stowarzyszenia należy:
a)  realizacja uchwał Walnego Zebrania Stowarzyszenia,
b)  kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem,
c)  uchwalenie regulaminów działania Rady Koordynacyjnej,
d)  podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia członków wspierających i ustania ich członkostwa,
e)  ustalanie wysokości składek członkowskich,
f)   uchwalenie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
g)  składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
h)  nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia, z
zastrzeżeniem § 25 ust. 6,
i)   uchwalanie regulaminu Biura.
j)   branie udziału w sporach sądowych członków w imieniu Stowarzyszenia jako strona  procesowa
lub delegowanie upoważnionych osób,
k)  podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji,
2. Rada Koordynacyjna Stowarzyszenia zbiera się w określonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Rada może obradować i podejmować decyzje za pośrednictwem Internetu (np. na Skype). Podobnie mogą obradować i podejmować decyzje  inne władze stowarzyszenia z wyjątkiem Walnego Zebrania. 
3. Rada Koordynacyjna Stowarzyszenia dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach niewymagających kolektywnego działania.
4. Do obsługi administracyjnej Stowarzyszenia Rada Koordynacyjna może zatrudniać pracowników, którzy tworzą Biuro Stowarzyszenia.
5. Szczegółowe zasady działania Rady Koordynacyjnej określa regulamin Rady.
§ 23

1.   Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się od  trzech do pięciu członków.
2.   Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia należy:
a) uchwalenie regulaminu działania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
b) przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli statutowej i finansowej działalności Rady Koordynacyjnej Stowarzyszenia oraz Zebrania Koordynatorów Okręgowych,
c) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia i zgłaszanie wniosków w przedmiocie absolutorium ustępującej Radzie Koordynacyjnej Stowarzyszenia,
d) przedstawienie Radzie Koordynacyjnej Stowarzyszenia protokołów pokontrolnych wraz z
wnioskami,
e) prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich,
f)  składanie wniosku o zwołanie Walnego Zebrania Stowarzyszenia.
3. Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia określa regulamin Komisji
Rewizyjnej Stowarzyszenia.
4. Członkami Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia nie mogą być osoby będące członkami Rady
Koordynacyjnej lub Zebrania Koordynatorów Okręgowych, lub pozostające z członkiem Rady
Koordynacyjnej w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
5. Wybranie do składu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia osoby wbrew postanowieniom ust. 4 jest nieważne. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 4 w trakcie kadencji Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia jest równoznaczne z pisemną rezygnacją członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, którego okoliczność ta dotyczy.
§ 24

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia i w razie potrzeby inni jej członkowie mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Rady Koordynacyjnej  Stowarzyszenia.
§ 25

1. Zebranie Koordynatorów Okręgowych składa się z 41 osób (po jednej z każdego okręgu wyborczego do Sejmu RP) lub – jeśli nie ma koordynatorów we wszystkich okręgach – ze wszystkich funkcjonujących w danym momencie koordynatorów okręgowych. Koordynatorzy ci wybierani są przez wszystkich członków Okręgowej Rady Koordynacyjnej w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania –na pierwszym zebraniu Okręgowej Rady Koordynacyjnej, zwoływanym przez Radę Koordynacyjną Kolejne zebrania w danym okręgu, nie rzadziej  niż co 6 miesięcy, zwołuje w razie potrzeby Koordynator Okręgowy, który jest Przewodniczącym Okręgowej Rady Koordynacyjnej. Kadencja Koordynatora Okręgowego trwa 2 lata od dnia wyboru. 

2. Zebranie Koordynatorów Okręgowych jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie, gdy nie obraduje Walne Zebranie członków / delegatów. ZKO określa strategię działania Stowarzyszenia. 

3. W razie nieukonstytuowania się Okręgowej Rady Koordynacyjnej oraz braku wyboru Koordynatora Okręgowego w danym okręgu w terminie 6 miesięcy od dnia uzyskania osobowości prawnej przez Stowarzyszenie w KRS, Pełnomocnika Okręgowego w tym okręgu, pełniącego obowiązki Okręgowej Rady Koordynacyjnej i Koordynatora Okręgowego łącznie wyznacza Rada Koordynacyjna w drodze uchwały. Z dniem prawidłowego ukonstytuowania się Okręgowej Rady Koordynacyjnej w tym okręgu pełnomocnictwo to wygasa.

4. Żadna inna władza Stowarzyszenia nie ma prawa ingerować w wybór Koordynatora Okręgowego oraz Okręgowej Rady Koordynacyjnej (z zastrzeżeniem poprzedniego punktu), chyba, że doszło do naruszenia Statutu potwierdzonego opinią Komisji Rewizyjnej.

5. Koordynator Okręgowy reprezentuje Stowarzyszenie w danym okręgu wyborczym (z zastrzeżeniem kompetencji przysługujących Radzie Koordynacyjnej, Komisji Rewizyjnej i Walnemu Zebraniu) i prowadzi statutową działalność w tym okręgu, np. informacyjną, pozyskuje nowych członków i sympatyków, kieruje akcjami Stowarzyszenia na terenie  swego okręgu.

6. Zebranie Koordynatorów Województwa (ZKW) to zebranie wszystkich Koordynatorów Okręgowych z danego województwa. Wybierają oni ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego ZKW w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Ich kadencja trwa 2 lata od dnia wyboru. ZKW zwołuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący. Pierwsze ZKW zwołuje Rada Koordynacyjna w drodze uchwały. 

7. Do kompetencji ZKW należy: 
koordynowanie działań Stowarzyszenia na terenie danego województwa, np. związanych z wyborami do Sejmiku województwa lub do Parlamentu Europejskiego.

8. ZKW mogą tworzyć Porozumienia Zebrań Koordynatorów Województw (PZKW)   (lub ich części – w zależności od obszaru okręgu wyborczego do Parlamentu Europejskiego) – złożone ze wszystkich członków wchodzących w skład poszczególnych ZKW.

9. Najwyższą władzą w okręgu (odpowiadającym terytorialnie danemu okręgowi wyborczemu w wyborach do Sejmu RP) jest Okręgowa Rada Koordynacyjna (z zastrzeżeniem kompetencji Rady Koordynacyjnej i Komisji Rewizyjnej oraz Walnego Zebrania), złożona z wszystkich członków Stowarzyszenia w danym okręgu lub – gdy ich ilość przekroczy liczbę powiatów w danym okręgu – tylko z wybranych przez Zebrania Powiatowe – Koordynatorów Powiatowych. Koordynatorzy Powiatowi wybrani są przez wszystkich członków stowarzyszenia z danego powiatu – w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

10. Zebranie Powiatowe jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w danym powiecie (z zastrzeżeniem kompetencji przysługujących Radzie Koordynacyjnej i Komisji Rewizyjnej oraz Walnemu Zebraniu członków / delegatów). Jest to zebranie wszystkich członków Stowarzyszenia w tym powiecie lub – gdy ich ilość przekroczy liczbę gmin / dzielnic w danym powiecie / mieście na prawach powiatu – tylko z wybranych przez Zebrania Gminne / Dzielnicowe – Koordynatorów Gminnych / Dzielnicowych. Zebranie to wybiera ze swego grona  Koordynatora Powiatowego – w głosowaniu tajnym, zwykła większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania,  który jest członkiem ORK. Jego kadencja trwa 2 lata od dnia wyboru.

11. Delegata na Walne Zebranie Stowarzyszenia wybierają wszyscy członkowie Stowarzyszenia w  danym powiecie w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Kadencja delegata trwa 2 lata od dnia wyboru.

12. Zebranie Gminne/ Dzielnicowe (ZG / ZD) – to zebranie wszystkich członków Stowarzyszenia na terenie danej gminy lub dzielnicy (w przypadku dużych miast na prawach powiatu). Wybiera ono – w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania – ze swego grona Koordynatora Gminnego / Dzielnicowego, który jest członkiem Zebrania Powiatowego. Jego kadencja trwa 2 lata od dnia wyboru.

Rozdział V – MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA

§ 26
1.   Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą wyłącznie do realizacji   statutowych celów Stowarzyszenia.
2.   Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:
a)  składek członkowskich,
b)  dotacji,
c)   środków otrzymanych od sponsorów,
d)  darowizn,
e)  zapisów i spadków,
f)  dochodów z własnej działalności,
g)  dochodów z majątku.
3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Radę Koordynacyjną Stowarzyszenia w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
5. Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Rada Koordynacyjna.
§ 27

1. Zabronione jest udzielanie pożyczek przez Stowarzyszenie lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do:
a)  członków Stowarzyszenia i jego organów,
b)  pracowników Stowarzyszenia,
c)  małżonków pracowników oraz ich krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych lub powinowatych w linii bocznej do drugiego stopnia,
d)  osób związanych z pracownikami z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Zabronione jest przekazywanie majątku Stowarzyszenia osobom, o których mowa w ust. 1 pkt a) – d), na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich w szczególności gdy przekazywanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Zabronione jest wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz osób, o których mowa w ust. 1 pkt a) – d) na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
4. Zabroniony jest zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§ 28

Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składa wspólnie dwóch członków Rady Koordynacyjnej Stowarzyszenia, w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący i  Skarbnik. Ta sama reprezentacja konieczna jest do zaciągania zobowiązań majątkowych.

Rozdział VI – PRZEPISY KOŃCOWE

§ 29
Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym, wyłącznie przez Walne Zebranie Stowarzyszenia na podstawie uchwały powziętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia; § 18 nie stosuje się.
§ 30

1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania powziętej
większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia;
§ 18 nie stosuje się.
2. Likwidatorami są członkowie Rady Koordynacyjnej, jeśli Walne Zebranie Stowarzyszenia nie
wyznaczy innych likwidatorów.
3. Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia, zostanie zgodnie z uchwałą Walnego
Zgromadzenia Stowarzyszenia, przekazany na cel społeczny.

Statut został uchwalony przez członków założycieli w dn. 14.12.2013, zmian na wezwanie Sądu z dn. 4.02.2014 r. dokonali członkowie założyciele w dn. 16.02.2014 r. Zmian w Statucie dokonało WZ w dn. 1.05.2014. Natomiast zmian Statutu będących przedmiotem wniosku do KRS, dokonało Walne Zebranie w dniu 12.07.2014.

——————————————————————————————————

Struktura organizacyjna stowarzyszenia OBURZENI

Walne Zebranie (WZ)
najwyższa władza stowarzyszenia – wszyscy członkowie stowarzyszenia, chyba, że ich liczba przekroczy liczbę powiatów w Polsce, tj. 380 – wówczas WZ to delegaci z każdego powiatu (ich liczba zależeć będzie od liczby członków stowarzyszenia w danym powiecie) + członkowie Rady Koordynacyjnej, Komisji Rewizyjnej oraz Zebrania Koordynatorów Okręgowych. Rada Koordynacyjna może podjąć decyzję, by także w takim przypadku WZ stanowili wszyscy członkowie Stowarzyszenia

Komisja Rewizyjna (KR)
3 – 7 osób, wybranych przez WZ (z wyjątkiem pierwszego składu)

Zebranie Koordynatorów Okręgowych (ZKO)
41 osób – po jednym z każdego okręgu wyborczego do Sejmu (a jeśli nie ma ich we wszystkich okręgach wyborczych, to ZKO składa się ze wszystkich funkcjonujących w danym momencie koordynatorów okręgowych) + członkowie Rady Koordynacyjnej; Koordynator Okręgowy na razie sam się zgłasza, a jeśli już teraz jest ich więcej w danym okręgu, to wybierają jednego spośród siebie, później Koordynator Okręgowy wybrany jest przez wszystkich członków Okręgowej Rady Koordynacyjnej.

Rada Koordynacyjna (RK)
5-11 osób, wybrana przez WZ (z wyjątkiem pierwszego składu), w tym przewodniczący, 2 wiceprzewodniczących, skarbnik i ewentualnie sekretarz

Zebrania Koordynatorów Województwa (ZKW)
zebrania wszystkich koordynatorów okręgowych z terenu danego województwa, organy posiadające autonomię, same decydują o tym, co się robi na terenie danego województwa, mogą tworzyć Porozumienia Zebrań Koordynatorów Województw (PZKW) (lub ich części – w zależności od kształtu okręgu wyborczego do PE), złożone ze wszystkich członków wchodzących w skład poszczególnych ZKW (lub ich części), gdy będzie taka potrzeba, np. w przypadku przygotowań do wyborów do Parlamentu Europejskiego – skład / kształt porozumień odpowiadać będzie danemu okręgowi wyborczemu do PE

Okręgowe Rady Koordynacyjne (ORK)
złożone ze wszystkich członków stowarzyszenia w danym okręgu, odpowiadające terytorialnie okręgowi wyborczemu do Sejmu lub – gdy ich ilość przekroczy liczbę powiatów w danym okręgu – tylko z wybranych przez Zebrania Powiatowe – Koordynatorów Powiatowych, niezależne od władz wyższych w tak dużym stopniu, jak to tylko możliwe, decydują o tym, co się robi w danym okręgu, wybierają ze swego grona Koordynatora Okręgowego, który jest członkiem ZKW oraz ZKO

Zebrania Powiatowe (ZP)
zebrania wszystkich członków stowarzyszenia na terenie danego powiatu lub – gdy ich ilość przekroczy liczbę gmin / dzielnic (w przypadku miasta na prawach powiatu) w danym powiecie – tylko z wybranych przez Zebrania Gminne / Dzielnicowe – Koordynatorów Gminnych / Dzielnicowych; wybierają ze swego grona Koordynatora Powiatowego, który jest członkiem ORK, delegatów na Walne Zebranie stowarzyszenia wybierają wszyscy członkowie stowarzyszenia w danym powiecie

Zebrania Gminne / Dzielnicowe (ZG / ZD)
zebrania wszystkich członków stowarzyszenia na terenie danej gminy lub dzielnicy (w przypadku dużych miast np. na prawach powiatu), wybierają ze swego grona Koordynatora Gminnego / Dzielnicowego, który jest członkiem ZP.

—————————————————————————————————–
Kadencja członków organów wszystkich szczebli trwa 2 lata.