Archiwa tagu: most

Most dla Torunia

Most dla Torunia

Józef Czerny
Redaktor naczelny Kwartalnik Innowator 
Instytut Wydawniczo-architektoniczny ArCADia-EKOTEST  
59-903 Zgorzelec  5 skr. poczt 7 
 
mgr Krzysztof Czarnecki
Wójt Gminy Wieka Nieszawka
                                                                                    Zgorzelec 26.11.2018 
 

W związku z upływem tygodnia od wysłanie e-maila i listu poleconego z moją Petycją  do Pana jako Wójta oraz do Rady Gminy Wielka Nieszawka jak sadzę zapoznał się już Pan z jego treścią oraz jak sądzę ocenił Pan czy jest to propozycja korzystna a przede wszystkim realna do realizacji przez Gminę. Prosiłbym więc pisemną odpowiedź oraz zgodnie z art 8.1 i 2  ustawy o petycjach z 11.07.2014 r  opublikowanie mojej petycji na stroni BiP Gminy Wielka Nieszawka ( aktualnie brak jest na niej zakładki petycje)  wraz planowanym przeze mnie  uzupełnieniem jej (zgodnie z art 11 tej ustawy o petycjach ) o dodatkowe dokumenty opisujące w formie graficznej mój projekt naprawczy przebiegu dróg krajowych pod Toruniem który już w liście Otwartym z 17.12.2002 zakładał zwrócenie się ( w odpowiednim momencie- a taki wg mnie nastąpił w związku z wejściem w życie art 41 a ustawy o samorządzie w związku  z uchwalona ustawą z 11.01.2018 o zwiększeniu udziału obywateli  w procesie funkcjonowania i kontrolowania organów publicznych   Dz U. z 2018 r.poz 130 ) o jego wdrożenie m.in do wszystkich

Gmin otaczających miasto Toruń .

Chciałbym  też Pana Wójta poinformować   w myśl art  2. 3 ustawy Petycji przygotowuje również  petycję do Ministra Infrastruktury i Ministra Środowiska o pilną zmianę art 3 ust 10  prawa budowlanego  w związku z konsultowana zmianą rozporządzenia o wymogach technicznych jakim muszą odpowiadać drogi

 

 

jako niezgodnego z proponowanym zapisem $6 .2 ( wymóg przewidzenia w pasie drogowym  rezerwy terenu na ewentualną przyszła rozbudowę drogi ).

Tymczasem zgodnie z obecnie obowiązującym  art. 3 pkt 10 

przez przebudowę należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji;,a  w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego.Ale w  art 4 ust 18 ustawy o drogach publicznych podana jest inna definicja przebudowy drogi :- wykonywanie robót, w których wyniku następuje podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi, niewymagających zmiany granic pasa drogowego;

Jednak ta sprzeczność obu definicji ( choć  definicję z ustawy o drogach w oczywisty sposób należy traktować  z pierwszeństwem  jako „lex speciali” )pozwala,  jak w zgłaszanym w przygotowywanej petycji jak w opisanym   konkretnym przypadku urzędom samorządowym  będących jednocześnie inwestorem i beneficjentem dotacji UE lub Wojewódzkich obchodzenia wymogów prawa  w rozumieniu art 58 k.c. rt 297 kk,   w tym unikanie w ten sposób konieczność konsultacji społecznych, konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę oraz  unikanie obowiązku wykonania oceny oddziaływania na środowisko  nawet jeżeli przebudowywana droga w strefie przygranicznej wywiera ewidentnie oddziaływanie transgraniczne.

 

Reasumując  zgłoszona do Gminy Wielka Nieszawka petycja  ma duże znaczenie dla całego regionu Kujawsko-pomorskiego , a także jako konkretny przykład powstałych już w latach 90-tych luk prawnych w systemie budowy i zarządzania drogami w Polsce które  podobnie jak luki w systemie VAT ( jak pokazują to obecne przesłuchania w sejmowej komisji śledczej)  nie tylko nie zostały  usunięte podczas dostosowywania polskiego systemu prawnego do prawa UE , ale jakby wręcz celowo i świadomie zostały wprowadzone do polskiego systemu prawnego, o czym świadczy np uchwalenie w 2003 r Specustawy drogowej   dla rzekomego przyspieszania planów budowy autostrad”  i opublikowanie jej zaledwie na kilka dni przed publikacją w Dz U. z dnia  23.03.2003  Konwencji z Aarhus o udziale społeczeństwa w decyzjach dotyczących środowiska na każdym etapie ich podejmowania.

Z poważaniem

Józef Czerny    

Inicjatywa dla rozwoju regionu

Inicjatywa dla rozwoju regionu

Jeden z członków Stowarzyszenia Oburzeni, autor poniższego listu otwartego, angażuje się w
 
ukierunkowanie przedsięwzięć inwestycyjnych samorządowych. Według władz OBURZONYCH
 
jest to inicjatywa godna wsparcia. Realizacja poniższego projektu zmieni na korzyść możliwości
 
rozwoju okolicznych jak i lokalnych społeczeństw.
 
Zgorzelec 19.10.2018
 

List Otwarty do Rady Gminy Wielka Nieszawka

 
Szanowni Państwo,
 
niniejszym zwracam się do Państwa o podjęcie uchwały o  budowę mostu zachodniego Torunia
 
przez  Gminę Wielka Nieszawa z dotacji programu „Mosty dla regionów”, w ślad za poniżej
 
załączonym listem do   mgr inż Kazimierza Kaczmarka Wójt Gminy Wielka Nieszawka oraz
 
załączonej mojej korespondencji do UM w Toruniu w sprawie moich 2 petycji z 2016 r
 
 dotyczących konieczności budowy mostu zachodniego oraz 
 
zachowania rezerwy na ul Otłoczyńskiej i Aleksandrowskiej na możliwe bardzo korzystne dla
 
Gminy Wielka Nieszawka połacznie mostu wschodniego z węzłem Czerniewice
  
a także w związku ze złożonym przeze mnie już 17.12. 2002 listem otwartym do nowo
 
wybranego Prezydenta Torunia Michała Zaleskiego ( załączonego poniżej) informującego go o
 
bardzo poważnych nieprawidłowościach popełnionych w latach 1991 -2002 przez Wojewodę
 
Toruńskiego a następnie Dyrektora Oddziału Terenowego ABiEA w Toruniu Bernarda
 
Kwiatkowskiego i jego współpracowników przy lokalizacji mostu autostradowego a następnie
 
budowie 11 km odcinka A-1 /S10 które jeżeli nie zostaną naprawione  np wg opisanej skrótowo,
 
a obecnie pokazanej na załączonym rysunku ,budowa S10 i połączenia DK91 z węzłem w
 
Czerniewicach może stanąć na długie lata .   Niestety Prezydent Torunia zawłaszczyła sobie
 
autorstwo błędnie zastosowanej mojej koncepcji mostu Wschodniego i zachodniego zamiast
 
jednego centralnego mostu w ciągu ul Waryńskiego, a do jej realizacji właśnie zatrudnił
 
Bernarda Kwiatkowskiego przed którego osobą oraz współpracownikami ostrzegał Prezydenta
 
mój list.    Dlatego obecnie z moją propozycją naprawy Toruńskiego podstawowego układu
 
komunikacyjnego oraz A-1 i S10 zwracam się do Państwa , a także do Rady Gminy Lubicz ,Gminy
 
 Obrowo i Gminy Łysomice (tak jak to sugerował już mój list otwarty z 17.12.2012 r
 
Z poważaniem
 
Józef Czerny  

Most w Wielkiej Nieszawce

Most w Wielkiej Nieszawce a most w Toruniu

 
 
Redakcja Kwartalnika INNOWATOR
Instytut Wydawniczo-architektoniczny ArCADia-EKOTEST
59-903 Zgorzelec 5   skr poczt 7                                 Zgorzelec 16.10.2018
 
Sz. Pan
mgr inż Kazimierz Kaczmarek
Wójt Gminy Wielka Nieszawka 
 
 
 
Szanowny Panie Wójcie
 Chciałbym Pana jako inżyniera i jako Wójta zorientowanego doskonale w potrzebach Gminy i jej mieszkańców zapytać jako dziennikarz , czy jeżeli zostanie Pan ponownie wybrany na Wójta mieszkańcy Wielkiej Nieszawki i mieszkańcy Torunia mogą liczyć na to, że  wystąpi Pan  wspólnie z wybranym w wyborach 2018 Prezydentem Torunia w związku z ogłoszonym niedawno programem dotacji rządowych   mosty dla regionów   oraz w związku z lokalizacją zachodniego mostu Torunia w węzłem Glinki z przebiegiem przez teren Gminy Wielka Nieszawka oraz biorąc pod uwagę obecne problemy Torunia z przeprowadzeniem w 2019 koniecznego kilkumiesięcznego remontem mostu im Piłsudskiego oraz koniecznością wydania kilkudziesięciu milionów zł na ten cel  https://pomorska.pl/przedwyborcze-pomysly-na-remont-mostu-im-pilsudskiego-w-toruniu/ar/13564300 .
 
Jestem przekonany że taki wniosek byłby niezwykle korzystne dla rozwoju Gminy Wielka Nieszawka  oraz jej mieszkańców , a Toruń jako miasto na prawach powiatu nie może samodzielnie wystąpić o dotację na mosty dla regionów.   
 
Chciałbym również nadmienić że Instytut   Wydawniczo-architektoniczny ArCADia -EKOTEST posiada rozwijaną od od 2000 r koncepcje dwu mostów wschodniego i zachodniego dla Torunia zamiast mostu centralnego ( Waryńskiego) którą pozwoliłem sobie dnia 17.12.2002 przedstawić w postaci listu otwartego z tego na oficjalnie umówionym spotkaniu z nowo wybranym wówczas Prezydentem Torunia Michałem Zaleskim i który to list spowodował odstąpienie prezydenta od budowy mostu Waryńskiego mimo ,że właśnie budowę mostu  w ciągu Waryńskiego obiecywał w wygranych wyborach w 2002r… oraz niekwestionowane jak dotąd  nie możliwe do przebicia nie zakwestionowania przez nikogo  czterokrotne sukcesy wyborcze Prezydenta Zaleskiego 
Niestety  zawsze plagiat i zawłaszczenie czyjegoś dalekosiężnego projektu autorskiego , a więc  nieprzemyślnego ani nie zrozumianego do końca przez siebie , ma to do siebie w miarę upływu lat wadliwość wdrożenia koncepcji 'mostu Wschodniego” staje się coraz bardziej uciążliwa  dla miasta  Torunia, bo z założenia  koncepcja mostu wschodniego wymaga jednoczesnego  wybudowania mostu zachodniego!
 
Niestety Prezydent Torunia tak się przyzwyczaił do przypisanego sobie autorstwu koncepcji mostu wschodniego , wbrew oczywistym i jednoznacznym zapisom w tym również zapisom  karnym ustawy prawo autorskie, ze stał się zupełnie głuchy na uwagi autorskie np z moich petycji z 2016 r , a nawet dwukrotnie świadomie niszcząc zapisy elektroniczne publikacji tych petycji ( mimo że niszczenie informacji którą nie ma się prawa się wyłącznie dysponować to czyn o znamionach  naruszenia art 268 a kk) – zwłaszcza na czas kampanii wyborczej …
wezel-czerniewce.blogspot.com
 
Tym czasem most Wschodni dla Torunia ma sens tyko jako …program naprawczy dla wadliwie zlokalizowanej w latach 1991-1996 przez Wojewodę Toruńskiego Bernarda Kwiatkowskiego mostu autostradowego na autostradzie płatnej a-1 wspólnie z nieodpłatna drogą ekspresowa S10 , co zablokowało  na długie lata nie tylko budowę drogi bardzo ważnej dla obecnie rozbudowywanego portu Dalekomorskiego  w Szczecinie , ale nawet samo połączenie A-1 i Dk 10 i S10 w Czerniewicach.
A rozwiązaniem jest tu wg mnie ( o czym mówił wyraźnie mój list otwarty już z 17.12.2002 ) jest tylko budowa również na terenie gminy Wielka Nieszawka w okolicach Otłoczyna nowego mostu autostradowego na a-1 , oraz połączenie obecnej a-1 z Czerniewic do mostu Wschodniego w okolicy ul Aleksandrowskiej i Otoczyńskiej    http://www.bip.torun.pl/dokumenty.php?Kod=1246779 
Tylko ,że żeby cokolwiek zmienić na a-1 ( zamiast dopłacać co lato ok 5 mln do darmowych przejazdów na a-1 „by nie zatykały się bramki na niemożliwym nigdy do rozbudowy do 6 pasm ruchy na obecnym moście 'autostradowym”, to najpierw trzeba uznać że popełniono poważne błędy projektowe i lokalizacyjne…  
W tym sensie to nie przewodniczący PO Schetyna ale Pan Premier Mateusz Morawiecki miał racje w sporze wyborczym  mówiąc „wyście nie budowli będąc u władzy [jak należy] autostrad i mostów” 
 
Tymczasem im więcej upływa lat od wymaganego już w 2004 remontu kapitalnego nieszczelnego  pomostu  mostu im Piłsudskiego kapitalny remont 3 pasmowego około stuletniego  mostu raz już przenoszonego i dwukrotnie wysadzanego , a przede wszystkim o skrajni tylko 5m ( gdy budowa drogi wodnej na Wiśle będzie wymagać co najmniej skrajni 8-9m)  taki kapitalny i kosztowny remont skorodowanej dogłębnie i przemęczonej strukturalnie konstrukcji kratownicowej zaczyna tracić już jakikolwiek sens techniczno -ekonomiczny… 
 
Dlatego wniosek Gminy Wielka Nieszawka złożony wraz projektem mostu zachodniego Torunia i Gminy Wielka Nieszawka wraz z projektem węzła „Glinki”  wg gotowej mojej autorskiej koncepcji bez trudu  może być  do marca 2019 dopracowany do formy projektu wykonawczego jedno-stadiowego. 
 
Z poważaniem 
Józef Czerny
Redaktor Naczelny
Kwartalik INNOWATOR 
 
Do wiadomości
Minister Inwestycji i Rozwoju
Prezes Rady Ministrów
Minister Infrastruktury  
Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
Każdy czyjego interesu lub obowiązku sprawa dotyczy