Walne Zebranie Członków

Walne Zebranie Członków

Rada Koordynacyjna Stowarzyszenia OBURZENI podjęła uchwałę o zwołaniu Walnego Zebrania Członków na dzień 30 listopada 2019 roku w Warszawie. Dokładne miejsce zostanie podane po uzgodnieniu sali.

Poniżej program WZC z załącznika uchwały.

Załącznik nr 1

Działając na podstawie Statutu a w szczególności § 19 zwołuje się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w Warszawie w dn. 30 listopada 2019 r. o godz. 11:00 z następującym porządkiem obrad. Drugi termin wyznacza się na godz. 12:05, w dn. 30 listopada 2019 r.

  1. Otwarcie WZC
  2. Wybór przewodniczącego WZC i sekretarza.
  3. Przyjęcie porządku obrad
  4. Przedstawienie działań Rady Koordynacyjnej Stowarzyszenia.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Rady Koordynacyjnej.
  6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 rok.
  7. Przedstawienie działań Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Oburzeni i głosowanie uchwały w sprawie absolutorium dla Komisji Rewizyjnej.
  8. Zmiany w składzie Rady Koordynacyjnej Stowarzyszenia Oburzeni
  9. Wolne wnioski
  10. Zamknięcie WZC

 

                                                         Jan Szymański

                                    Przewodniczący Rady Koordynacyjnej