Walne Zebranie stowarzyszenia Oburzeni 7 marca 2022 (poniedziałek)

Uchwała członków  Rady Koordynacyjnej stowarzyszenia Oburzeni

z 6 lutego 2022 o zwołaniu Walnego Zebrania stowarzyszenia Oburzeni

 • 1

Na podstawie  art. 10 ustępy 1a-1e Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 Nr 20, poz 104 z poźn. zm.), art. 18 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 poz. 695), tzw. Tarcza Antykryzysowa oraz – per analogiam – art. 27 Ustawy z 31 marca 2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19….  oraz paragrafu 17 ust. 6 oraz paragrafu 18 ust. 3, paragrafu 19 ust. 2  Statutu stowarzyszenia  członkowie Rady Koordynacyjnej zwołują Walne Zebranie stowarzyszenia Oburzeni w dniu 7 marca (poniedziałek) 2022 o godz. 20:00 na komunikatorze MEET GOOGLE. Link do uczestnictwa w spotkaniu oraz szczegółowe zasady organizacji Zebrania online przesłane zostały  członkom stowarzyszenia drogą mailową.

 • 2

Na podstawie paragrafu 18 ust. 2 i 3 drugi termin Walnego Zebrania wyznacza się także na MEET GOOGLE  7 marca 2022, o godz. 21:05.

 • 3

Ustala się porządek obrad Zebrania:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania przez Wiceprzewodniczącego Rady Koordynacyjnej.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania
 3. Sprawozdanie finansowe z działań stowarzyszenia od ostatniego sprawozdania przedstawionego na Walnym Zebraniu.
 4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia Oburzeni oraz wniosek o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium członkom Rady Koordynacyjnej.
 5. Odwołanie dotychczasowych członków Rady Koordynacyjnej i Komisji Rewizyjnej.
 6. Wybór nowych członków Rady Koordynacyjnej i Komisji Rewizyjnej.
 7. Uzupełnienie Statutu stowarzyszenia o paragraf 31 o brzemieniu: „W sytuacjach wyjątkowych (np. w okresie stanu wyjątkowego, epidemii etc) na podstawie stosownej uchwały Rady Koordynacyjnej Walne Zebranie, posiedzenie Rady Koordynacyjnej, Komisji Rewizyjnej i innych organów stowarzyszenia mogą odbywać się online (np. na MEET GOOGLE, Skype etc.), a głosowania mailowo lub poprzez sms-y.”
 8. Wolne wnioski
 9. Zamknięcie Walnego Zebrania stowarzyszenia Oburzeni.

W imieniu Rady Koordynacyjnej stowarzyszenia Oburzeni:

Marek Ciesielczyk

Wiceprzewodniczący Rady Koordynacyjnej

Paweł Połanecki

Członek Rady Koordynacyjnej