Zapraszam na Walne Zebranie Członków stowarzyszenia OBURZENI

Uchwała Rady Koordynacyjnej
z dn. 6. października 2015 r.

Działając na podstawie Statutu a w szczególności § 19 zwołuje się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w Warszawie w dn. 11 listopada 2015 r. o godz. 12 00 z następującym porządkiem obrad. Drugi termin wyznacza się na godz. 13 05, w dn. 11 listopada 2015 r.
1. Otwarcie WZC
2. Wybór przewodniczącego WZC i sekretarza.
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Podjęcie uchwały w sprawie skrócenia kadencji władz Stowarzyszenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium dla ustępującej Rady Koordynacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium dla ustępującej Komisji Rewizyjnej.
7. Wybór członków nowej Rady Koordynacyjnej.
8. Wybór członków nowej Komisji Rewizyjnej
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia
10. Wolne wnioski
11. Zamknięcie WZC

Antoni Gut
Przewodniczący