Zaproszenie do współdziałania na rzecz praworządności

Stowarzyszenie obywatelskie OBURZENI

OŚWIADCZENIE RADY KOORDYNACYJNEJ Z DNIA 12.08.2014
W SPRAWIE WSPÓŁDZIAŁANIA NA RZECZ PRAWORZĄDNOŚCI
W sytuacji, gdy w państwie polskim ujawnia się coraz więcej patologicznych zachowań funkcjonariuszy publicznych, którzy gardzą zwykłymi ludźmi i prawem. Gdy osoby reprezentujące państwo i samorządy nie dbają o interesy ludzi i kraju. Swoimi działaniami doprowadzają do ogromnego bezprawia w strukturach państwa polskiego i jednostkach samorządu terytorialnego, w tym w organach ścigania i sądach.
RADA KOORDYNACYJNA STOWARZYSZENIA OBURZENI, ZAPRASZA WSZYSTKIE ORGANIZACJE OBYWATELSKIE I OSOBY NIE ZRZESZONE, DO UTWORZENIA WSPÓLNEGO FRONTU DZIAŁAŃ NA RZECZ POSZANOWANIA GODNOŚCI OBYWATELI PRZEZ FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH. ZAPRASZAMY DO WSPÓLNYCH DZIAŁAŃ NA RZECZ PRZYWRÓCENIA PRAWORZĄDNOŚCI.
Zapraszamy do współpracy i współdziałania w celu wzmocnienia efektywności działań nas wszystkich i każdego z osobna. Wspierajmy się w walce z licznymi patologiami. Korzystajmy z doświadczeń zdobytych przez innych i nie wyważajmy otwartych już drzwi.
W ramach już bardzo konkretnych propozycji ze strony stowarzyszenia OBURZENI, zachęcamy do korzystania z obowiązującego prawa w zakresie uczestnictwa stowarzyszeń w postępowaniach przed organami państwa polskiego, w tym przed sądami.
Nie pozostawiajmy ludzi samych z ich problemami, które sędziowie dość powszechnie lekceważą. Nie pozostawiajmy samych osób, wobec których funkcjonariusze publiczni nadużywają władzy, którymi gardzą, których wyniszczają.
Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego organizacje pozarządowe PRZYSTĘPUJĄ do postępowań sądowych, o czym trzeba pamiętać. Zapraszamy do współpracy i współdziałania w zakresie propagowania praw obywatelskich, których znajomość jest bardzo niewielka nawet wśród znacznej części polskich sędziów. Sytuacja taka jest niedopuszczalną, wręcz karygodną. Nie dajmy się zbywać, poprzez tłumaczenie prawie że wszystkich nadużyć sędziów niezawisłością, która nie ma nic wspólnego z naruszaniem prawa przez sędziów. Zgodnie z artykułem 178. 1. Konstytucji: „Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom”.
Zgodnie z artykułem 83 ustawy zasadniczej „Każdy ma obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej”. Szanowni Państwo, skoro każdy, to każdy. Na Przykład prokuratorzy i sędziowie również.
Zgodnie z ustawą prawo o ustroju sądów powszechnych artykuł 107. &. 1. „ZA PRZEWINIENIA SŁUŻBOWE, W TYM ZA OCZYWISTĄ I RAŻĄCĄ OBRAZĘ PRZEPISÓW PRAWA I UCHYBIENIA GODNOŚCI URZĘDU(PRZEWINIENIA DYSCYPLINARNE), SĘDZIA ODPOWIADA DYSCYPLINARNIE „. Posiadaną wiedzą i informacjami w tym zakresie, podzielimy się z każdym jej potrzebującym. Nie dajmy dalej jak Polska długa i szeroka, zbywać się niezawisłością.

Stowarzyszenie obywatelskie OBURZENI zaprasza wszystkich do współpracy.
Rada Koordynacyjna:
Przewodniczący – Antoni Gut
Wiceprzewodnicząca – Barbara Berecka
Wiceprzewodniczący – Marek Ciesielczyk
Sekretarz – Paweł Połanecki
Skarbnik – Jan Szymański